ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބޭރުގެ ތަރައްޤީގެ ފޮޓޯތަކާއެކު އިންތިޚާބަށް ކަޑަޖެހުމުގެ އާ ސްޓައިލެއް!

- 1 month ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމާއި ހުޅުމީދޫ އަންޑަރ ވޯޓަރ ޓަނަލް އަކުން ގުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އައްޑޫގެ މޭޔަރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް (ސޯބެ) އާންމުކުރެއްވި އައްޑޫ އަންޑަރ ވޯޓަރ ޓަނަލްގެ ފޮޓޯތަކަކީ ނޯވޭގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ޓަނަލްއެއްގެ ފޮޓޯތަކެއްކަން ހާމަވުމާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

ADS BY EHEE

އަންނަ އޭޕްރީލްމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ވަަރަށް ބޮޑަށް ކެމްޕެއިން ކުރަމުންނެވެ. އާ ވަޢުދުތަކެއް ވަމުން އަންނައިރު، އާ މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ ބިންގާވެސް އަޅަން ފަށައިފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ވެމްކޯ މުވައްޒަފުންގެ ހާލު އައްސަވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް މިދޭތެރެއިން ދައުރުވީއިރު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަންމަތީ ހޮޓަލެއްގައި ފަރިއްކުޅުވަން ހުންނެވި މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއްވެސް މީސްމީޑިއާގައި ވަނީ ދައުރުވެފައެވެ.

މިއީ ދެރައީސުންގެ ހިތްތިރިކަމާއި، ސާދާ މިޒާޖު ފެންނަ ކަމެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ސިފަކުރިނަމަވެސް، މިފަދަ ޢަމަލުފުޅުތަކަކީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ކުޅުއްވާ "ޕަބްލިސިޓީ ސްޓަންޓް"ގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ތަރައްޤީގެ މުޅިން އާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ވަމުން އަންނަ ވަޢުދުތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އެއް ސިޓީކަމަށްވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަމުންދާ ވަޢުދުތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އައްޑޫގެ ގަމާއި ހުޅުމީދޫ އަންޑަރ ވޯޓަރ ޓަނަލްއަކުން ގުޅުވާލުމަށް، އެސިޓީގެ މޭޔަރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ވެވަޑައިންނެވި ވަޢުދު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ސޯބެ އައްޑޫ ބަހުން ކުރެއްވީ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ، ފަސޭހަކޮށް ދަތުރުކުރެވޭނެ މަގާއި ބްރިޖު އަދި ސަބްމާރޖްޑް ކްރޮސިން ހަދައި އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަވަށެއް ގުޅުވާލުމަކީ އައްޑޫ މީހުންގެ ވިސްނުން ކަމަށެވެ.

ސޯބެގެ ޓްވީޓްގައި ހިމަނާފައި ހުރި ގިނަ ފޮޓޯތަކަކީ ނޯވޭގެ ސްކަންޑިނަވިއާ ކައުންޓީ ސަރަޙައްދުގައި އަޅަން ނޯވޭ ސަރުކާރުން ނިންމި ޓަނަލްގެ ފޮޓޯތަކެވެ. އެފޮޓޯތައް 2019 ވަނަ އަހަރު ނޯވޭ ސަރުކާރުން އާންމު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގަމާއި ހުޅުމީދޫ އަންޑަރ ވޯޓަރ ޓަނަލް ކަމަށް ސިފަކުރައްވައި ސޯބެ ނޯވޭ ޓަނަލްއެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް އާންމު ކުރެއްވިއިރު، އައްޑޫ ސިޓީގައި ސަރުކާރުން އަޅާ ބްރިޖްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ފޭސްބުކްގައި ފިލިޕީންސް ބްރިޖްއެއްގެ ފޮޓޯ ހިއްސާ ކުރެއްވުމުން އޭނާއަށްވެސް ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިއުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

މިކަންކަމާ ގުޅިގެން މީސްމީޑިއާގައި ޝުޢޫރުފާޅުކުރަމުންދާ ގިނަ މީހުން ބުނެފައިވަނީ، އިންތިޚާބުތަކާއި ދިމާކޮށް ކަޑަޖެހުމަކީ އަދިވެސް ނުހުއްޓޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިހާރު އެކަން ކުރަނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ތަަރައްޤީގެ މަންޒަރުތައް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކައިގެން ކަމަށެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު