ADS BY INTERNATIONAL AID

މަލީޙު ވަކި ކުރުމަކީ ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ނޫން: ޢާޒިމް

- 1 month ago 2 - ހަނާން ހުސައިން

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލު މަޤާމުން ވަކި ކުރުމަކީ ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާއި ގުޅިފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ޢަލީ ޢާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

މަލީޙުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނިންމައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ އަކީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައި ވަޒީރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. މަލީޙު ވަކި ކުރުމާއެކު، ޖޭޕީގެ ސްލޮޓްގައި ވަޒީރުކަން ކުރައްވަނިކޮށް ވަކި ކުރެއްވި މީހުންގެ އަދަދު ތިނަކަށް އެރީއެވެ. މީގެ ކުރިން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީނާއި، ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވަނީ ވަކި ކުރެވިފައެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަލީޙުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރީ އިއްޔެއަކު މިއަދު ނޫން ކަމަށެވެ. މަލީޙު މަގާމު ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާއި ނުވަތަ ވަކި ވަޒީރަކާއި ގުޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

" އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ، އެންމެ ނުހިނގާ، އަދި އެންމެ ކަންކަން ނުވެ އޮތް ދާއިރާއަކީ އިންޓަރނެޓް (ޓެކްނޮލޮޖީގެ) ދާއިރާ ކަމަށް" ޢާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަލީޙު ވަކި ކުރެއްވި މައްސަލައިގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ހަނު ހުންނަވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ދެކޭގޮތް އަބަދުވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއާ ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ. މަލީޙު ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލައިގައިވެސް ޢަމަލު ކުރީ އެ އުސޫލުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި މަލީޙުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 59 މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. 

33%

0%

66%

2 ކޮމެންޓް

އަސްލުމައްސަލައަކީ ޒިންމާދާރުނުވުމެއް ނޫން . މިހާރުބޭނުންވެގެން އެއުޅެނީ ބޯކިބާ އެއްކޮށް ކާލަން . ބޯކިބާ ފިހުމުގެ މަސައްކަތަށް އަތްދޮށުކުދިން ބޭނުންވިޔަސް ފިހެނިމުނީމަ ދެން އަތްދޮށުކުދިން ބޭނުމެއްނުވާނެ .

ދެން ކީއްވެތޯ އަބަދުވެސް އެހެން ޕާޓީ ތަކުގެ މީހުންގެ ވޯޓް ނަގަނީ. ޒަހާ ވީމާ 40 ބަހަނާ އޯކޭ. އަސްލަމްގެ ނާގާބިލްކަން އިންތިހާ އެވެސް އޯކޭ

ހަބަރު