ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ އަލިމަސް ގަލަން ރައީސް މައުމޫނަށް

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ނޫސްވެެރިކަން ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އަލިމަސް ޝަރަފުގެ ގަލަން، ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް އަރުވައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އެމަނިކުފާނަށް މި ޝަރަފު އަރުވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސްޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިކަން ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އަލިމަސް ގަލަން ލިބިފައިވަނީ ޑރ. މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސެން، އައްބާސް އިބްރާހީމް، ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު، އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާއެވެ.

އަދި އެހެންމެ ނޫސްވެރިކަން ކުރިއަރުވައި އެ ދާއިރާއަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާތީ ވަނީ 8 ފަރާތަކަށް އަލިމަސް ގަލަން އަރުވާފައެވެ. އެއީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން ޕީއެޗް.ޑީ ހާސިލްކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދިވެއްސަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވި "ހަވީރު" ނޫޙުގެ ކުރީގެ އެޑިޓަރު ޑރ. އަލީ ރަފީގު، "އާފަތިސް" ނޫހުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އަބްދުﷲ ނައީމް އިބްރާހީމް، "މިހާރު"ގެ އެޑިޓަރު މޫސާ ލަތީފު، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު، މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ، ހޯރަފުށީ މުހައްމަދު ސަލީމް، ސަން އޮންލައިންގެ ޗީފް އެޑިޓަރު ހިރިގާ އަހުމަދު ޒާހިރު އަދި ވީމީޑިއާގެ އިސް ހިންގުންތެރިޔާ އިމާދު ލަތީފެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑެއް މިރޭ ވަނީ އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯދުބެ)، ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދު އަދި އަބްދުﷲ ފާރޫގު ހަސަންއަށް އަރުވާފައެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައިވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަންގަލަންވެސް ނުވަ ފަރާތަކަށް ދީފައެވެ. އެއީ އާފަތިސް"ގެ ކުރީގެ އެޑިޓަރު ފެއަރީ އަހުމަދު ޒާހިރު، ޕީއެސްއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް އެޑިޓަރު މުހައްމަދު ޖަމީލް، "މިހާރު"ގެ މެނޭޖިން އެޑިޓަރު އަދި "ދޯ" މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރު އިސްމާއީލް ނަސީރު، "މިހާރު"ގެ ލޯކަލް އެޑިޓަރު އަހުމަދު ހަމްދޫން، "ސަން އޮންލައިން"، "ވީނިއުސް" އަދި "އަވަސް"ގެ އެޑިޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ އާދަމް ހަލީމް (މުންޑޫ)، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ހުސެން ފިޔާޒު މޫސާ، ސީއެންއެމް ވުޖޫދަށް ގެންނެވި އިސްމާއީލް ރަޝީދު، "ހަވީރު" އަދި "މިހާރު"ގެ ސީނިއާ އެޑިޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު އަދި "މިހާރު"ގެ ސީނިއާ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު - ފޮރިން ހަސަން އާމިރު އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު