ADS BY PIZZA KITCHEN

މުޢިއްޒުއާ އިބްރާގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން: އިބްރާގެ ތާއީދުވެސް މުޢިއްޒުއަށް؟

- 1 week ago 5 - ހަނާން ހުސައިން

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގެ ޓިކެޓުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް (އިބްރާ)އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

އިބްރާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިކަން ހިއްސާ ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ، އެދެބޭފުޅުން ބައްދަލު ކުރެއްވީ، ޑރ. މުޢިއްޒުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ކަަމަށެވެ. އެދެބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށްވެސް އިބްރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ކަމެއްގައި ޚިޔާލެއް ދެވޭނީ ބޭނުން ވެގެން އައި މީހަކަށް، އަދި ވަޑައިގަތީ މުޢިއްޒު" އިބްރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބްރާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ޑރ.މުޢިއްޒު ދެއްކެވި ބައެއް ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކި ކަންކަމުގައި އޭނާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ޑރ.މުޢިއްޒު ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

"ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ހުންނެވިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި ދެވެން އޮތް ހިދުމަތެއް ދޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވިން" އިބްރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބްރާގެ ޓްވީޓުގައި، މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ޑރ.މުޢިއްޒުއަށް ތާއިދު ކުރައްވާނެކަން ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އިބްރާ ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. އިބްރާ އަކީ ޕީޕީއެމްއާ ވާދަވެރި އެމްޑީޕީ އުފެއްދުުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި އެއް ބޭފުޅާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް އިބްރާ ގެންދަވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކި ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. 

20%

20%

60%

5 ކޮމެންޓް

އިބްރާވެސް އެންމެ ފަހުން މުއިއްޒު ވެއްޖެ. އަދި ފަޔާވެސް މުއިއްޒު ވާނެ.

ފައި އޮޅިގެންވިޔަސް މުއިއްޒު ތިޔަ ބައްދަލު ކުރެއްވީ. އެންމެ ބޮޑެތި ޚާއިނުންގެ ޚާއިނަކާ، މުއިއްޒުއަށް ދަންނަވަން، ހޮވުނަސް ނަމަނަމަ އެއްވެސް ކަމެއްގަ ތިކަލޭގެ ފަރާތުން ލަފައެއް ނުހޯއްދަވާތި. ތިކަލޭގެ ލަފާދޭނީ ވައްކަން ކުރަން. ބުދުފައްޅި އަޅަން. ބަނގުރާ އާނމުކުރަން. މިކަހަލަ ކަންކަމަށް.

ރާއްޖެއަށް މިގެނެވުނު އިސްލާޙީ ހެޔޮބަަދުގެ އެއް ބާނީ އިބުރާއަކީ.. އަނެއްކޮޅުން މުއިއްޒަކީ އެބަދަލަށް ވަރަށް ބީރައްޓެހި ބޭފުޅެއް. ވަރަށް ތަފާތު ދެ ޝަހުސިއްޔަތެއް. މުއިއްޒަށް އިބުރާގެ ތާއީދު އޮތްވާހަކަ ނުބުނީ އެހެންވެ.. އަޅުގަނޑު އިބުރާ ދަންނަން

މުއިއްޒު ފަދަ ރީތި އަޚްލާގުގެ ވެރިއަކު ބައްދަލު ކުރަން ކަމުދާ ވަރަށްވުރެ މާ އަޚްލާގީ ފެންވަރު ދަށް މީހެއް ތީ.

ހަބަރު