ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގައި ސަރވިސްކޯރ ކޮމްޕޯނެންޓެއް ޤާއިމުކޮށްފި

- 5 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގައި ސަރވިސްކޯރގެ ކޮމްޕޯނެންޓެއް ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY EHEE

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގައި މިއަދު ހެނދުނު މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޝަމާލް އެވެ.

ސާރވިސްކޯރގެ މިކޮމްޕޯނަންޓްގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން އަވަސް ކަމާއިއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޭރިއާގައި ހިންގާ ތަފާތު އޮޕަރޭޝަންތަކަށް، ބޭނުންވާ ލޮޖިސްޓިކް ސަޕޯރޓް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިއަދު ޤާއިމުކުރެވުނު ސާރވިސްކޯރ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ސަބަބުން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ ސިފައިންގެ އާ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓަރީން ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ގާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ޤާއިމުކުރެވުނު ޚިދުމަތެކެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރވިސްކޯރގެ ކޮމާންޑާރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޙާމިދު ޝަފީޤާއި ސަދަން އޭރިއާގެ ކޮމާންޑަރ ކާނަލް އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ އިތުރުން ސަރވިސްކޯރގެ ގިނައަދަދެއްގެ ސިފައިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު