ADS BY PIZZA KITCHEN

ޒިކްރާ މިސްކިތް ހުރި ބިން ކޮންނަމުންދަނިކޮށް އާސާރީ ތަކެއްޗާއި މިނިކަށި ފެނިއްޖެ

- 5 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭ ސިޓީގެ މައްޗަންގޯޅީގައި ޒިކްރާ މިސްކިތް ހުރި ބިން ކޮންނަމުންދަނިކޮށް ބައެއް އާސާރީ ތަކެއްޗާއި މިނިކަށިތަކެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ސަގާފީ ތަރިކައާބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނިގޮތުގައި ޒިކްރާ މިސްކިތް ހުރި ބިން ކޮންނަމުންދަނިކޮށް އާސާރީ ތަކެތި ވަނީ ފެނިފައެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެމަތިން ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް ހުއްޓުވައި އެތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެ މަރުކަޒުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިތަނުން ފެނުނު ބައެއް ތަކެތީގެ ފޮޓޯތަކެއް "ވޮއިސް"އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި ޒިކްރާ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް ވަނީ މަހާނަ ގަލާއި މިނިކަށިތަކެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް މި ބިން ކޮނެ ސާފުކުރަމުންދަނިކޮށް، އެ ސަރަހައްދުން ވަނީ ކުރިން ހުރި މައްޗަންގޯޅި ބައު ކިސްކިިތުގެ ބިންގަލުގެ ބައިތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ފެނިފައެވެ.

ޒިކްރާ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގެ ތާރީޚަށް ނަޒަރެއް:

ދިވެހި ތާރީޚް ދިރާސާކުރައްވާ ފަރާތެއްކަމަށްވާ އަލްއުސްތާޛު ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މިސްކިތް އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާކުރެވިފައިވަނީ 1640 ހާ ތާނގައި އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައެވެ. 

ދިވެހި ތާރީޚް ދިރާސާކުރައްވާ އެހެން ފަރާތެއްކަމަށްވާ މަންދު މުހައްމަދު ވަހީދު ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ހިޖުރައިން 536 ވަނަ އަހަރު ތެރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަލަކު ޣައިރުދީން ދޫކޮށް އިސްލާމްވެ ވަޑައިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަސްކަމަށް އިސްވެ މާލޭގައި ބުދުކޯލުތައް ތަޅުއްވައި ނުވަތަ ފޮރުއްވާލައްވައި އެތަންތަނުގައި މިސްކިތްތަކެއް ބިނާކުރެއްވި ކަމަށް ތުންތުންމަތިން ވާހަކަ ދެކެވެއެވެ. މިގޮތުން އެއް މިސްކިތެއްކަމަށް އެބޭފުޅާ ލިޔުއްވާފައިވަނީ މައްޗަންގޯޅި ބޮއި ގަސްދޮށާ ދިމާލަށް ހުރި މިސްކިތްކަމަށްވާ މައްޗަންގޯޅި ބައު މިސްކިތެވެ.

އެއަށްފަހު އެކި ފަހަރުމަތިން މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި އަލުން ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާކަން އެނގެން އެބައޮތެވެ. އެގޮތުން އައްސުލްތާން މުހައްމަދު ޝަމްސުއްދީންގެ ރަސްކަމުގެ 27ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމާދިލްއާޚިރު މަހުގައި އެ މިސްކިތް "ބައުވެ ހުންނާން ނެތިގެން" އަލުން ހަދަން ފަށައި، 30 ވަނަ އަހަރުގެ ޝައުބާން މަހުގައި މަސައްކަތް ނިމުނެވެ. (މާލޭގެ މިސްކިތްތައް، ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ)

މި މިސްކިތަށް ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ޖާގަ ބޮޑުކޮށްފައި ވަނިކޮށްވެސް ޖާގަ ކުޑަވުމުން، އެއަށްވުރެ ބޮޑު މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް އައްޝައިޚުލްމަރުހޫމް އަބްދުލްގައްޔޫމް ސީދީގެ އާއިލާއިން ދައުލަތުގައި އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިކަމަށް 1982ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 1ގައި ހުއްދަ ދެއްވައި ދައުލަތުން މިސްކިތް ރޫޅާލެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު އެތަނުގައި އެޅިގެންދިޔަ މަޝްހޫރު ޒިކްރާ މިސްކިތް ހުޅުވުނީ 1983 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ފޮޓޯތައް: ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް)

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު