ADS BY PROSSIMO

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އައި ބަދަލާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަންޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިޙް

- 3 weeks ago 2 - ހަނާން ހުސައިން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އައި ބަދަލާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެެެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ، ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި، މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އިހުސާސްތަކެއް ފާޅުކޮށްފި ކަަމަށެވެ. އެކަންކަން ހާސިލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ނުކުރެވުމާއި، ބޮޑެތި މަރުގެ މައްސަލަތައްވެސް ނުބެލުމަކީ ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ސަބަބުތައް ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް، މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވައްކަމާއި އިދިކޮޅު ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމާއި މިނިވަންކަމާއި އެއްކޮޅު. މިކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދިން މެސެޖެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަނީ" ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވާހަކައިގައި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނަސް، މުޅި އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބީ ލިބުނުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 92 އިންސައްތަ ވޯޓު ގުނިއިރު، އެމްޑީޕީއަށް 49 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ވެފައިވާ ކަމަށާއި، ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް މިހާބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

" 92 އިންސައްތަ ވޯޓު ގުނިއިރު، 49 އިންސައްތަ ކާމިޔާބުކޮށްފި. މިއީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް މިޑްޓާމް އިލެކްޝަނެއްގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް ނޫން." ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ، އަންހެނުންނަށް ކައުންސިލްގެ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ކާމިޔާބު ކުރެވުން ކަަމަށެވެ.

އެގޮތުން 35އަށްވުރެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް އަންހެނުންނަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

މަށަށް ހީވަނީ މިރައިސަކާގެދި ބަޔަކު މޮޔަވާނީހެން ، އިންތިހާބަށްނިއްމަންވެސް 17 ހާސް ފުލެޓް އަޅާން ވައުދުވެފަ ނައްޓާލީ . އެވާހަކައެދައްކަނީ އެންމެން . އެޅިފަ ހުރި ފުލެޓް ތަކެއް ކޮމްޕްލީޓް ނުކޮއްދެވުނު ބަޔަކު 17 ހާސް ފުލެޓް އަޅާނެ ކަމަށް ވައުދުވީމަ ޖޯކް ޖަހާނެ .

ކޮވިޑާހެދި ރައިސަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުވެގެން އުޅޭއިރު މާލޭރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ބައްލަވަން ކޮވިޑް އުޅޭވައްތަރު ބަދަލު ވީތަ ؟ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަދަދު ދަނީމައްޗަށް . ކޮވިޑް އުޅޭވައްތަރުން ފުލެޓަށް ނުވެއްދުނީ ކޮވިޑް އުޅޭވައްތަރުން ހައްޤުވާމީހުންގެ ހައްޤު ފޭރުނީ ކޮވިޑް އުޅޭވައްތަރުން ހާލުގަ ޖެހިރައްޔިތުން ރަށަށް ބަދަލުވީ އެހާލަތު ބަދަލެއް ނުވޭ . އިތުރަށް ރައިސް ބައްލަވަން ކޮވިޑްގެ ހަތަރެސް ފައި ބަންނަނީތަ ؟ .

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު