ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް މަސްވެރިން ބަލައެއް ނުގަތް: ރައީސް ޞާލިޙް

- 3 weeks ago 6 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް މަސްވެރިން ބަލައިގަނެފައި ނުވާާކަން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއިން ދޭހަވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ  މީގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ތާއިދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަސްވެރި ރަށްރަށުންވެސް ގޮނޑިތައް ގެއްލިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން މަސްވެރިކަމަށް ގެނައި ސިޔާސަތުތައް މަސްވެރިން ބަލައިނުގަތް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަންކަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް ރައީސް ޞާލިހް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ އެ ޕާޓީއަށް މީގެކުރިން ބޮޑު ތާއިދެއް އޮތް މަސްވެރިކަން ކުރާ ރަށްރަށުގެ ބައެއް ގޮނޑިތަކެއް ގެއްލިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތިލަދުންމައްޗާއި ހުވަދޫގެ ބައެއް ރަށްތައް ހިމެނެއެވެ.

75%

25%

0%

ADS BY COCA COLA
6 ކޮމެންޓް

ސިޔާސަތެއް ނެތީމަނުން ބޮންދުން ނަށް މިޤައުމުގަ މަސްދޯ ތަކުގަ އުފުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ، ބޮންދުން އުނދަގޫ ބޮޑުވެ މިޤައުމު މިއޮތީ ސަލާމަށް ނުވާ ހިސާބުގަ، ބޮލަކަށް މަހަކު 400$ ގެ ރޭޓުން ބެލިޔަސް 300ހާސް މީހުން މަށްޗައް 120$ މިލިއަން ޤައުމުން ބޭރު އެބަ ކުރޭ ! އެއީ މިޤައުމަށް ވަންނަ ޑޮލަރު ކޮޅު މުޅިންހެން . ކާކު މިކަންކަން ބަލަނީ؟

ސިޔާސަތޭ! ކަލޭ ތީ ސިޔާސަތެއް އޮތް މީހެއްތަ؟ ޒަހާ ބޭރުކުރަން މޮޅު ވާހަކައެއް ފަޅާލީ އޮތަ!

މަސްވެރިކަން އެކަންޏެއް ނޫން ދަނޑު ވެރި ކަމުގެ ސިޔާސަތު ވެސް ކަމަކު ނުދިޔަ ދަނޑު ވެރިކަމައްް އެތެރެ ކުރެވޭ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލާނެ ކަމައްވެސް ބުނި އެކަމަކު ތަކެތީގެ އަގުތައް ދިޔައީ މައްޗައް ވ ސަލާމް

މަނިކުފާނު. ށިޔާސަތެއްނެތޮއްޔާ ދެން ބަލައިގަންނާމީ ކޯއްޗެއްތޯ. އަންނިގެ ޑްރާ ކުޅުން ނޫންކަމެއް ނެތެއްނޫންތޯ

މިޔަރު ބާނަންހުއްދަދޭންވި

ހަބަރު