ADS BY INTERNATIONAL AID

އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށް ވަޒީފާ ދެވެން އޮތް ގޮތެއް އަދިވެސް ބަލާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

- 3 weeks ago 2 - ހަނާން ހުސައިން

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ މެންބަރުން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ދެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބައްލަވައި، އެކަން ޙައްލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ޞާލިޙު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ތަޢުލީމީ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭކަމާއި، ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުދޭކަން ފާހަގަކޮށް، "ވޮއިސް"އިން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށް ވަޒީފާ ލިބުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުންނަށް ވަޒީފާ ނުލިބުން ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ނުލިބިގެން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ. އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ޖާގަ އޮތްވަރު ބަަލައި، އަޅުގަނޑު ހިތުން ރަނގަޅު އަދަދެއް އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަށް ހުންނާނީ ދެވިފައި. ދެން އަދިވެސް އެކަމުގައި ބަލާނަން" ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ގިނައިން ތިބެނީ ތަޢުލީމެއް ނެތް މީހުން ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކައަށް ރައީސް ޞާލިޙު ރައްދު ދެއްވިއެވެ. ވިދާޅުވީ ވަރަށް "ކޮލިފައިޑް" މީހުން ސިޔާސީ އެކި މަޤާމުތަކުގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ތަޢުލީމަށް އިސްކަން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.   

20%

20%

60%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ރީނދޫ ޕަޕެޓުންނަށް އެމީހުންގެ ޢިލްމަކަށް ތަޖުރިބާ އަކަށް ގާބިލްކަމަކަށް ބެލުމެއްނެތި މިހާރުވެސް ވަޒީފާތައް ދެމުން ތިޔަ ގެންދަނީ ދެވެން އޮތްތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ ބަލައިގެނެއްނޫން.

ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގައިވެސް ރަގަޅު ތަޢިލީމީ ޤާބިލް މީހުން އެބަތިބި. ޥަކި ޕާޓީއަކަށް ވަޒީފާ ތިގޮތައް ދިނުން ވަރަށް ގޯސް. މިހާރު ތިއުޅުއްވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިވެޓް އަންލިމިޓެޑް ހައްދަވަންތޯ.

ހަބަރު