ADS BY VATHIYARA

ވޮއިސްގެ ޗީފް އެޑިޓަރުގެ މަޤާމަށް ޝަފްރާޒް

- 1 year ago 8

ވޮއިސް.އެމްވީގެ ޗީފް އެޑިޓަރުގެ މަޤާމަށް ޝަފްރާޒް އަހްމަދު ހުސައިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ޝަފްރާޒް އެމަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވޮއިސް.އެމްވީ ހިންގާ ބޯޑުންނެވެ.

ޝަފްރާޒްއަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކޮށް، ރާއްޖޭގެ ނަން ހިނގާ ބައެއް މީޑިއާތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޔޫތު ޓީވީ އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން ސަންގު ޓީވީ އުފެއްދުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ. ސަންގު ޓީވީގެ ސްޓޭޝަން އިންޗާޖްކަމުގެ އިތުރުން ޗެނަލް13 ކްރިއޭޓިވް ޑއިރެކްޓަރު ކަމުގައި 2016 ވަނައަހަރު ވަނީ ޗެނަލް ރީބްރޭންޑްކޮށް ބޮޑެތިބަދަލުތަކުގެ ޗެނަލްއަށް ގެނެސްފައެވެ.

ވޮއިސްގެ އެޑިޓަރުކަމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު ޝަފްރާޒް ހާމަކުރެެއްވިގޮތުގައި ޒިންމާދާރު ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހު ޚަބަރު ގެނެސްދޭ ނޫހަކަށް ވޮއިސް ވެގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވޮއިސްގައި ޝާއިއު ކުރެވޭ ލިޔުންތަކަކީ ފެކްޓް އަދި އެނަލައިޒްކުރެވިގެން ލިޔެވޭ ލިޔުންތަކެއްކަމުގައި ހެދުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒުކަމުގައި ހަދާނެކަމަށް ޝަފްރާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޚަބަރު ވެގެންނުވާނެ ލިޔާމީހާގެ ޖަޒުބާތުގެ މައްޗައް ލިޔެވޭ އެއްޗެއްކަމުގައި. ޚަބަރަކީ ފެކްޓްގެ މައްޗައް ލިޔެވެންޖެހޭނެއެއްޗެއް" ޝަފްރާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޮއިސް އަކީ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ކިޔުންތެރިންގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ނޫހެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ވެބްސައިޓް ރޭންކިންގައި ވޮއިސް ދޮޅުމަސްތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޤުބޫލު 7 ވަނަ ވެބްސައިޓަށް ވެފައިކަންފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. 

75%

25%

0%

8 ކޮމެންޓް

ޖެފް ހަބޭސް...

މަރުހަބާ ތީ ހަމަ އެއްވަނާގެ ނޫސްވެރިއެއް

ފުރިހަމަ ނޫސްވެރިއެެއް

މަރުހަބާ ޒެފް

ތަފާތު ނޫހެއް

އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބުނު. ވަރަށް ގާބިލް ފަރާެތެއް!

ވަރަށް އުންމީދީ ނޫހެއް

ހަބަރު