ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މެރުމަަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ހަނާގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ނަޖީބަަށް

- 2 weeks ago 6 - ހަނާން ހުސައިން

މަރާލާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަޙްމަދު ނަޖީބު، ފާތިމަތު ހަނާއަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރަން އުޅުނު ކަމަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ ށ.ގޮއިދޫ، ރިހާބު، ހަނާ މެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ 2012 ޖުލައި 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ޙުކުމަށް ހައިކޯޓުން ވެސް ވަނީ ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

އަދި އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި، ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައި ނުވާތީ، އެ ޙުކުމް ނިހާއީ ޙުކުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުންވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ނަޖީބު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހަނާ ވަނީ އިޢުތިރާފު ވެފައެވެ. އަދި އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ހަނާ ވަނީ ޝަރީއަތުގައި ކިޔައިދީފައެވެ.

އެދުވަހުގެ ވާހަކަތައް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ކިޔައިދެމުން، ހަނާ ބުނީ، މި މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މުއްރަތުގެ މަންމަގެ ގޭގެ މައްސަލައިގައި، ޤާނޫނީ ލަފައެއް ހޯދުމަށް ނަޖީބުއަށް ގުޅުމަށް އޭނާގެ ގާތުގައި މުއްރަތު އެދުނު ކަމަށެވެ. އަދި ނަޖީބުއަށް ގުޅުމުން އެރޭ ނަޖީބު މުއްރަތުގެ ގެއަށް އައި ކަމަށާއި، ނަޖީބު އާއި އެއްކޮށް ހަނާ އަދި މުއްރަތު ކޮޓަރިއަށް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކާލުމަށް ކަމަށެވެ. މަންމަ އައުން ލަސްވެގެން، މަންމަ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް މުއްރަތު ކޮޓަރީން ބޭރަށް ނިކުތް ކަމަށް ހަނާ ކިޔައިދިނެވެ.

ހަނާ ބުނީ، މުއްރަތު ދިޔުމުން ނަޖީބުގެ ފަރާތުން އުނދަގޫވާ ކަންތައްތަކެއް ދިމާވި ކަމަށާއި، ނަޖީބުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. ނަޖީބު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު، އޭނާގެ ގައިގައި އަތްލާން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށްވެސް ހަނާ ކިޔައިދިނެވެ.

އެގޮތަށް ނަޖީބުގެ ވާހަކަތައް ހުރުމުން، އެތަނުގައި ހުންނަން ބޭނުން ނުވެގެން މުއްރަތު ކޮބައިތޯ ބަލައިލުމަށް ދިޔައީ ކަމަށް ހަނާ ބުންޏެވެ.

ހަނާ ބުނީ، ނަޖީބު ކަންތައް ކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ މުއްރަތަށް ކިޔައިދިނުމުން، މައްޗަށް ދިއުމަށް މުއްރަތު ހަނާ ގާތު ބުނިކަމަށެވެ. އިރުކޮޅެއްފަހުން މުއްރަތު އައީ ވަޅިއެއް ހިފައިގެން ކަމަށާއި، އެވަޅި ނަޖީބުގެ ކަރުގައި ޖައްސައި ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް ހަނާ ކިޔައިދިނެވެ.

ހަނާ ބުނީ، މުއްރަތުގެ އެދުމަށް ނަޖީބުގެ އަނގަޔާއި ލޮލާއި މޫނު ނިވާވާނެހެން ޓޭޕް އެޅިކަމަށާއި، ނޭފަތުގައި ޓޭޕްއަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޓޭޕް އެޅުމުން، މުއްރަތު ނަޖީބުގެ ވޮލެޓް ނަގައި، ކޭޝްކާޑުގެ ޕިން ކޯޑު ހޯދިކަމަށެވެ. އަދި ހަނާއާއި އެކުގައި ބޭރަށް ގޮސް އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރި ހުރި އޭޓީއެމްއިން ފައިސާ ނަގައިގެން އެ ފައިސާއަށް ކާއެއްޗިއްސާއި ބަނގުރާ ގަނެގެން ގެއަށް އައި ކަމަށް ހަނާ ބުންޏެވެ. ހަނާ ބުނީ، ގެއަށް އައިސް ރާ ބުއިމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ނިދުނީ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ މުއްރަތުގެ ހަޅޭކުގެ އަޑަށް ކަމަށް ހަނާ ބުންޏެވެ. ނަޖީބު މަރުވިކަން ހަނާއަށް އެނގުނީ މުއްރަތު އެވާހަކަ ބުނުމުން ކަމަށާއި، އޭނާ އެކަން ކުރީ ނަޖީބު އަޑުގަދަކޮށް ހަޅޭއްލަވާ ހެދުމުން ކަން މުއްރަތުގެ ވާހަކައިން އެނގުނު ކަމަށާއި، ނަޖީބު މަރާލުމުން ވަރަށް ހާސްވި ކަމަށް ހަނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަޖީބު މަރާލުމުގައި ބައިވެރި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހަނާ ވަނީ ކުރިން އޭނާ އެކަމަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވަނީ، އަމިއްލައަށް އެކަން ގަބޫލު ކުރެވިގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން، ކަން ހިނގި ގޮތާއިމެދު ވިސްނުމުން، އޭނާއަށް މަރުގެ ޙުކުމް "ޙައްޤު ނުވާ ކަމަށް" ގަބޫލު ކުރެވުނު ކަމަށްވެސް ހަނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފޮޓޯ: މިހާރު

0%

63%

36%

ADS BY COCA COLA
6 ކޮމެންޓް

ބަލަގަ ފުރައްސާރަ ކުރީމަ ވޮލެޓްތަ ނަގަންވީ؟ މަންމަ ލަސްވެގެން ކޮބައިތޯ ބަލަންދިޔަމީހާ ހާދަ ލަސްވީ؟ މުއްރަތުގެ ކަމެއްގަ ދިޔައިމާ މުއްރަތުދޯ ނަޖީބުއާއިއެކު ވާހަކަ ދައްކަން އުޅޭނީ؟ ކީއްކުރަން އަންހެންގޮލާ ނަޖީބު ކައިރީ މަޑުކުރީ؟ ރަނގަޅަށް ވިއްޔާ ތިމީހުން ނަޖީބުއާއި ބެހުނީ

އަންހެންކުއްޖާގައިގަ އަތްލައިގެން ރުޅިއަންނަ މީހަކު ބަންނާކަށްނޫޅޭނެ. ތަޅުނުވަރަކަށް ތަޅާލާަފަ މަރަންބޭނުމިއްޔާ ވަަގުތުން މަރާލާނީ. ބަނދެގެން ވޮލެޓްހޯދާ ރާފުޅިގަނެ މަޖާކުރާކަށް ނާންނާނެ.

ލަދު ކުޑަ... ކޮންހާ ދޮގުތަކެއް

ތިއީ ކޮންމެސް އެއްޗެއް ކިޔަން ވެގެން ކިޔަނީ! ޙައްޤު އަދަބު ދިނުން އެއީ އޮންނަގޮތް!

ހަބަރު