ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މިއަދު ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކެއް އަޅަމާ، މިއޮތީ ރެސިޕީ!

- 3 months ago 0 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

މިއަދު "ވޮއިސް"ގެ ކިޔުންތެރިންނާއި މި ހިއްސާކޮށްލަނީ ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކު ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ.  

ADS BY OOREDOO


ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

1 ލީޓަރު ކިރު (ފުލް ކްރީމް މިލްކް)

100 މިލިމީޓަރު ހެވީ ކްރީމް

50 ގްރާމް ކޮކޯ ޕައުޑަރ

50 ގްރާމް ކޯން ފްލަރ ( ޒުވާރި ފުށް)

150 ގްރާމް ހަކުރު

400 ގްރާމް ޑާކް ޗޮކޮލެޓް


ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކިރު، ހެވީ ކްރީމް، ކޮކޯ ޕައުޑަރ، ސްޓާޗް އަދި ހަކުރު ބޯތައްޓެއްގައި އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ.

ދެން ޓްރޭއެއްގެ ތެރެއަށް ކުރިން އެއްކުރި ތަކެތި ފުރާނާލުމަށްފަހު، ޓްރޭ އުނދުންމައްޗަށްލާފައި މަޑު ގިނީގައި ކައްކާލަމުން އޭގެ ތެރެއަށް ޑާކް ޗޮކްލެޓްކޮޅު އަޅާލާށެވެ.

ޑާކް ޗޮކްލެޓްކޮޅު އެއްކޮށް ވިރެންދެން ކައްކާލުމަށްފަހު އެހެން ޓްރޭއެއްގެ ތެރެއަށް އެއްކުރި ފުށްގަނޑު އޮއްސާލާށެވެ.

ދެން ތައްޔާރު ކުރި ޗޮކްލެޓް ފުށްގަނޑު ހަ ގަޑިއިރު ވަންދެން ފްރިޖަށްލުމަށްފަހު ނެގުމުން ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކް ތައްޔާރު ކުރެވުނީއެވެ.

ބޭނުންނަމަ ކޭކުގެ މައްޗަށް ކޮކޯ ޕައުޑަރ ނުވަތަ މައިލޯ ކޮޅެއް ވެސް އެޅިދާނެއެވެ.

72%

27%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު