ADS BY INTERNATIONAL AID

ދެމަފިރިންނަށް ފުލެޓު ލިބިފައިވާނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނީ ދެމީހުންގެ ނަމުގަައި: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

- 6 days ago 6 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފުލެޓުތަކުން ދެމަފިރިންނަށް ފުލެޓު ލިބިފައިވާނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނީ ދެމީހުންގެ ނަމުގައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަލީ ޝާމިން "ވޮއިސް" އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފުލެޓުގެ ތެރެއިން ފުލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެމަފިރިންނަށް ފުލެޓު ލިބިފައިވާނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނީ ދެމީހުންގެ ނަމުގައި ކަމަށެވެ.

" ދެމަފިރިންނަށް ފުލެޓު ލިބިފައިވާނަމަ ހަމަ ދެމީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާގޮތަށް އޮތީ. އެގޮތަށް ފުލެޓު ލިބިފައި ހުރިނަމަ އެކަކުގެ ނަމުގަ ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާނެ" ޝާމިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތައް މެދުގައި ގުރު ނެގުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ޔުނިޓްތަކަށް ގުރުނެގުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ބުނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ގުރުނެގުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، މި ބުރުގައި ގުރުނަގާނީ އެޗް4 އިން ފެށިގެން އެޗް9އާއި ހަމައަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަރަބިއްޔާ އަދި ގާކޮށިން ފުލެޓު ލިބި، ފުލެޓަށް ފައިސާ ނުދެއްކިގެން ފުލެޓު ނުލިބިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހިޔާ ފުލެޓު ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ގުޅީފަޅުން ފުލެޓު ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހިޔާ ފުލެޓުތައް ޚިޔާރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައިވެސް ގުރުނެގުން އޮންނާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެކުންފުނިން މަޢުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ގުރުނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ދަންފަޅި އޮންނާނީ ހެނދުނު 9 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 12 އަށެވެ. ދެވަނަ ދަންފަޅި އޮންނާނީ މެންދުރުފަހު 1 އިން ފެށިގެން 3 ޖަހަންދެނެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ލައިވްކޮށް ކުރިއަށްދާ މި އިވެންޓްގައި އެ ކެޓަގަރީތަކުން ދާއިމީ ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގުނު ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ފުލެޓު ނަންބަރު ކަރުދާސް ކޮޅުތަކެއްގައި ފޮއްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު މި ކެޓަގަރީ އިން ފުލެޓު ލިބިފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުންނެވެ.

މީގެއިތުރުން، ގުރުއަތުން ނެގުނު ފުލެޓާއި، ފްލޯ އާއި ޓަވަރު އެނގޭގޮތަށް ޓީވީ ސްކްރީނުން ދައްކާނެއެވެ. އަދި މި ހުރިހާ މަޢޫލޫމާތުތަކެއް ފުލެޓު ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ދެއްވާފައިވާ ފޯނުނަމްބަރަށް SMS ޒަރިއްޔާއިން ހިއްސާވެސް ކުރެވޭނެއެވެ.

75%

12%

12%

ADS BY COCA COLA
6 ކޮމެންޓް

ޢަނބިންނަށް ފުލެޓު ލިބުނީމަ އަނބިމީހާ ހުންނާނެ ތަނެއްފިރިމީހާ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ ފިރިމީހާގެ ކިބައިން އުނިވާނެތޯ ފެމެލީކޯޓުގަ އަހާލާދީބަލަ.

ބޭނުމަކީ ދެން އެހެން ދިމާލަކުން ފުރުސަތު ނުދިނުންބާ މާދަމާ ވަރިކޮށް ލިޔަސް ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތް

ފްލެޓް ލިބޭ ލިސްޓްގައި ނަންއޮވެފަ ގުރުއަތުލާ ލިސްޓްގަ ނަން ނެތް މީހުން ހަދަންޖެހެނީ ކިހިނެއްތޯ؟

ދާއިމީ ލިސްޓްއަށް ނަން އަރުވާފަ 50 މާކްސް އަށް ވުރެ ދަށްވީމަ ގުރުވތަކަށް ނޭރުވި. ދާއިމީ ލިސްޓްގަ ނަން ހިމެނި ފްލެޓް ލިބޭ ކަމެއް ނުލިބޭ ކަމެއް ނޭގި ތިބެން މިޖެހެނީ ދައުލަތު ގެ ވެރިން ސިވިލް މިވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ގަދަރަކުންބާ.. ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުމަށްފަހު އުސޫލް ބަދަލުކޮށް ފްލެޓް ލިބޭ އެތައް މުވައްޒަފުންނެއްގެ ފްލެޓް ޖަހއިގަތީ ސިވިލް މުވައްޒަފުން އަގު ވަޒަން ކުރަންބާ.

ފޯމްގަ އޮތީ އެހެނެއް ނޫން އެކަކު ދޫކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތީ

ހަބަރު