ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ރައީސް ނަޝީދަށް ދެވުނު ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރަން: ރައީސް ޞާލިހު

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރާވަޑައި ގަންނަވަނިކޮށް ހިނގައިދިޔަ އެެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ހާދިސާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައީސް ޞާލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެެއްގައި ވިދާޅުވީ މާލޭ ނީލޯފަރުމަގުގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބުނު އަނިޔާ އަށް މިހާރު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށެވެ. އަދި މި އަމަލު އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަދި މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ މިހާރު ތަޙުޤީޤުކުރަމުން"، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ދަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރގައި، ލޮލަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަކަށް ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ގ.ކެނެރީގެ ކައިރިން މަޖިދީމަގާއި ވީ ދިމާލުން ރައީސް ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ބިދޭސީއަކާއި ބޮޑީގާޑަކަށް އަނިޔާވިކަމަށްވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު