ADS BY PIZZA KITCHEN

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރުން ދޫކޮށްލައިފި

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އަނިޔާވެގެން އޭ.ޑީ.ކޭގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ސިފައިންގެ ދެ ބޭކަލުން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

މި ހާދިސާގައި ސިފައިންގެ 3 ބޭކަލަކަށް ވަނީ އަނިޔާ ވެފައެވެ. މިހާދިސާގައި އަނިޔާވެގެން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ގެންދެވުނު ސިފައިންގެ މީހާވެސް އިރުކޮޅެއް ކުރިން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އޭ.ޑީކޭއަށް ގެންދެވުނު ސިފައިންގެ ދެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ކުދި އަނިޔާތައް ލިބިފައިވެއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު