ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވާން ޓައިވާނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތާއީދު އިތުރުވަނީ

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތާއިބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) ނިންމުންތައް ނިންމާ އެންމެ މުހިންމު ބައްދަލުވުންކަމަށްވާ "ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ"ގައި ބައިވެރިވާން ޓައިވާނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ތާއީދު އިތުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޓައިވާން ނުވަތަ ރަސްމީ ނަމުންނަމަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، އެހެނިހެން ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް ޓައިވާނަކީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މެންބަރެއް ނޫނެވެ. އެއީ 1971ވަނަ އަހަރުގައި، އދ.ގެ ޗައިނާގެ ގޮނޑި ޕީޕަލްސް ރިބަޕްލިކް އޮފް ޗައިނާއަށް ލިބުމުން، އޭގެ ޖެހިގެން އައި އަހަރުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މެންބަރުކަންވެސް ޓައިވާންގެ އަތުން ގެއްލުމުންނެވެ.

ޓައިވާނަކީ 1949ވަނަ އަހަރުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްެއޯ އުފެއްދި އިރުގައި، އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ އެއް ފައުންޑަރ މެންބަރެކެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ޓައިވާނުން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ ސަބަބުން، ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި އެޤައުމަށް ބައިވެރިވެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދޭން އެދި ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން ދަނީ ވަކާލާތުކުރަމުންނެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، އެޤައުމުން ކޮވިޑަށް މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 1231 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 1097 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު، ބަލީގައި މަރުވެފައިވަނީ 12 މީހުންނެވެ.

ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި ޓައިވާން ބައިވެރިވުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދޭން އެމެރިކާ ހިމެނޭހެން ޖީ-7ގެ ޤައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. މިޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ސެނެޓުން ވަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ހިމެނޭހެން އެކި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ގޮވާލައި ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ޓެކްނިކަލް ކަންކަމުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ޓައިވާނާއިއެކު މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މެއި 24ގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި ޓައިވާން ބައިވެރިކުރުމާއި ނުކުރުމާއި މެދު ގޮތެެއް ނިންމުމުގެ ބާރު އޮންނާނީ މެންބަރު ޤައުމުތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓައިވާން ބައިވެރިވުމާއި މެދު ޗައިނާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅު ހަދާނެއެވެ. މީގެ ކުރިން 2008 އިން 2016އަށް ޓައިވާނުން ވަނީ ޗައިނާގެ ރުހުމާއި އެކު "ޗައިނީޒް ޓައިޕޭއި"ގެ ނަމުގައި ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

ނަމަވެސް 2016ވަނަ އަހަރު ޓައިވާނުގެ ވެރިކަމަށް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީން ހަވާލުވުމަށްފަހު އެކަންވެސް ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. އެ ޕާޓީއަކީ ޗައިނާގެ ސަރުކާރާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅު ހަދައި، ޓައިވާނުގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރާ ބައެކެވެ.

1949ވަނަ އަހަރުގައި ޗައިނާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި، ކޮމިއުނިސްޓުންގެ އަތުން ބަލިވުމާއި އެކު އޭރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުއިން ގަބޫލުކުރި ކުއޮމިންޓާންގ ސަރުކާރުން ވަނީ، ޗައިނާގެ މައި ސަރަޙައްދާއި ކައިރީގައި އޮތް ޓައިވާނަށް ބަދަލުވެ ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާގެ ރަސްމީ ނަމުގައި ވަކި ދައުލަތެއް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފައެވެ. މި ދައުލަތަކީ ޗައިނާކަމަށް 1971ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުއިން ގަބޫލުކުރިއެވެ.

މި ދުވަސްވަރު ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް ވަނީ ޓައިވާނަކީ ދައުލަތެއްކަމަށް ބަލައިގަނެ، އެޤައުމާއި އެކު ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ބާއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް 1972ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއިންވެސް ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ބާއްވަމުންދަނީ ޕީޕަލްސް ރިބަޕްލިކް އޮފް ޗައިނާއާއި އެކުގައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ޗައިނާ ތަމްސީލުކޮށްދޭ ހަމައެކަނި ބަޔަކީ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާކަމަށް ބުނާ "ވަން-ޗައިނާ ޕޮލިސީ"އަށް ތާއީދުކުރާ ޤައުމެކެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު