ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޤައުމުގެ އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ޢީދު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފި

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ޤައުމުގެ އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މިއަދު ކުރެވުނު ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދުގެ ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި، ބުނެފައިވަނީ، މިފަދަ އުފާވެރި ދުވަހެއްގައި ހަނދާނަށް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ، އިސްލާމީ ޢަޤީދާއަކީ އެންމެހާ މުސްލިމުންގެ އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އެއްބައެއް ވަންތަކަމުގެ ތަނބު ކަމަށެވެ.

އަދި މި މަތިވެރި އަޤީދާ ފޯރުކޮށްދީ، ޤައުމުގެ އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ އަޒުމު އާކުރުމަށް ޚުޠުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. 

މިޢަޤީދާ ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމަށް ފިކުރީ ގޮތުން އެތަކެއް މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ދާކަމަށާއި މިފަދަ ކެހިވެރި ރޭވުންތަކުން  ޤައުމާއި ދީން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން އެދި ޚުޠުބާގައިވަނީ ދުޢާ ކޮށްފައެވެ.

މިކަންކަމުގެ އިތުރަށް، ޚުޠުބާގައިވަނީ މުހިންމު ބައެއް އެހެން ކަންކަންވެސް ހަނދާން ކޮށްދީފައެވެ. 

އެގޮތުން، ރަމަޟާން މަހު އަޅުކަމުގައި ދެއްކި ސާބިތުކަން ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް ދެއްކުމަށާއި، އަދި ރަމަޟާން މަހުން ލިބުނު ފިލާވަޅު ތަކުގެ އަލީގައި ހެޔޮގޮތުގައި ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ކަނބަލުންނަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ހެޔޮ ބަސް ބުނުމާއި، މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭ ހިތުމާއި ވެރީންނަށް ކިޔަމަންގަތުމާއި ހެޔޮ ކަންކަމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ވާގިވެރި ވުމަށާއި އަމާނާތްތެރި ވުމަށާއި އަދި ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ހަނދާން ކޮށްދީފައިވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު