ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ޣައްޒާގައި ހުންނަ "މޯލްޑިވް ޣައްޒާ" ކެފޭއަށް ބޮންއަޅާ ސުންނާފަތި ކޮށްލައިފި

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާ ސިޓީގައި މިދިޔަ އަހަރު ހުޅުވި "މޯލްޑިވް ޣައްޒާ" ރެސްޓޯރެންޓަށް އިޒުރޭލުން ބޮން އަޅައި އެތަން ސުންނާފަތި ކޮށްލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެ ރެސްޓޯރެންޓުގެ ވެރިޔާ އިމާދު އަލްބައްޔާ ބުނެފައި ވަނީ އެ ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ރާއްޖެއަކީ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވެސް މަޤުބޫލު މަންޒިލަކަށް ވުމުން ރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާވަންތަކަން އިހުސާސް ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ތަނެއް ހެދުން ކަމަށެވެ.

ރެސްޓޯރެންޓަށް ދީފައިވާ ހަމަލާ--

"ޣައްޒާގެ މީހުންނަށް ހިޔެއްނުވޭ ރާއްޖެއަށް ދެވޭނެހެން. އެހެންވެ އަހަރެން ބޭނުންވީ ޣައްޒާއަށް ރާއްޖެ ގެންނަން. ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުން ކުރެވޭނެ އިހުސާސް އަހަރެމެން ވެސް އިހުސާސްކޮށްލަން،" ރެސްޓޯރެންޓުގެ ވެރިޔާ އިމާދު އަލްބައްޔާ 

މި ރެސްޓޯރެންޓަށް އަމާޒުވި އެ ހަމަލާގައި ތިން މީހަކު ޒަޚަމުވެފައިވާ ކަމަށާއި ތިން ބުރިއަށް ނަގައިފައި ހުރި މި ރެސްޓޯރެންޓް އެއްކޮށް ބިމާ ހަމަކޮށްލާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަަނަށް ފަލަސްޠީނުގެ 197 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު