ADS BY PIZZA KITCHEN

މާރިޔާއާއި މެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނުކެރިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދައިފި

- 3 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މޭ 6 ވަަނަ ދުވަހު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ދީދީގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން ނުކެރިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިޙާދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައިސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރޭގައި ހާމަވެފައިވާ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޙާދު ވިދާޅުވީ، ރައިސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއަކީ މުޅިޤައުމަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާހަމައަށްވެސް ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތްކަމަށް ނިހާދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނިހާދު ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް މިމައްސަލައިގައި ވާހަކަދައްކާއިރު އެމްއެންޑީއެފްގެ އިހުމާލު އޮތްކަމަށް ބުނަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނަގަން ނުކެރިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ ނިޙާދު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

"އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށްވީތީ މިއޮށް ބޮޑު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ ހިނގި އިހުމާލު ވެފައިވާ ފަރާތަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނުކެރި ފަސްޖެހިފައި ތިބެންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟" ނިހާދު ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު