ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އެލް ސަލްވަޑޯގައި ރަސްމީ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބިޓްކޮއިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ހަދަނީ

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމެއްކަމަށްވާ އެލް ސަލްވަޑޯގައި ރަސްމީ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބިޓްކޮއިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ހެދުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމެރިކާގެ މިޔާމީގައި ކުރިއަށްދާ "ބިޓްކޮއިން 2021" ކޮންފަރެންސަށް ފޮނުއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެެއްގައި އެލް ސަލްވަޑޯގެ ރައީސް ނަޔިބް ބުކެލޭ ވިދާޅުވީ ބިޓްކޮއިނަކީ ގާނޫނީގޮތުން ބަލައިގަންނަ އެެއްޗަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެގައުމުގެ ކޮންގްރެސަށް ބިލެއް ފޮނުއްވާނެކަމަށެވެ. މި ބިލްގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ކުރިއަރައި، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަމުގެ މިންވަރު އިތުރުވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ބުކެލޭ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެލް ސަލްވަޑޯގެ އާބާދީގެ 70 އިންސައްތަ މީހުންގެ އަތުގައި އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ނޯވެއެވެ. އަދި ގިނަބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީވެސް ނުރަސްމީ އެކި ސިނާއަތްތަކުގައެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ބިޓްކޮއިން މާކެޓް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއިމަހުގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 2.5 ޓްރިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާފައެވެ. ބިޓްކޮއިނަކީ އެއްވެސް ގައުމަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޑިޖިޓަލް ކަރަންސީއެއްކަމުން އޭގެ ގާނޫނީ ސައްހަކަމާއި މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. ބިޓްކޮއިން އުފެއްދި އަސްލު ފަރާތެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައި ނެތުމާއި، އޭގެން ބައެއް ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަކީ ގިނަބަޔަކު ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެކެވެ.

އެލް ސަލްވަޑޯގައި މިވަގުތު ރަސްމީ މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ އެމެރިކާގެ ޑޮލަރެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު