ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އެމްބާޕޭ ދުވަހަކުވެސް ނުވިއްކާނަން - ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް

- 2 weeks ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ހިލޭ ޓްރާންސްފަރ އެއްގައި ނަމަވެސް އޭނާ ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އަލް ހެލައިފީ މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެމްބާޕޭ އަށް ފާރަލަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ރެއާލް މެޑްރިޑުން މަސައްކަތްކުރަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނަށް އެމްބާޕޭ ގެނައުމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މާލީ ޚަރަދުތައް ބޮޑުކަމުން ރެއާލުން ވަނީ ޕީއެސްޖީއާ މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

"އެމްބާޕޭ އެއީ އަހަރެމެންގެ ކުޅުންތެރިއެއް، އެއީ ވިއްކާލާ ކުޅުންތެރިއެއް ނޫން، އެވަރުގެ ކުޅުންތެރިއެއް އަހަރެމެންނަށް ނުލިބޭނެ ކޮންމެ ދިމާލަކުން" ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު ވަނީ ރެއާލް އާއި އެކު ވާހަކަތަކެއް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފުސީލު ދޭން އޭނާ ދެކޮޅުހައްދަވައެވެ.

"އަހަންނަށް ބުނެވެން އޮތްހާވެސް އެއްޗަކީ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެމުން ދާކަން، އުއްމީދުކުރަނީ ދެފަރާތަށް ފައިދާވާ ގޮތަކަށް މިކަން ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް" ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްބާޕޭ އަކީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާާ ކަން ފާހަގަކުރަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށްއޮތް ތަނުގައި ބެލޮންޑޯ އެވޯޑު ލިބޭނެކަން ޔަގީންކަމާއެކު ދަންނަވަން އެނގޭ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ އެމްބާޕޭ ކަމަށެވެ. އެމްބާޕޭ ގެ ކުރިމަގަށް ކުރަން ހުރި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުރާންސްގެ މޮނާކޯ އިން 2015 ވަނަ އަހަރު ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވި އެމްބާޕޭ ވަނީ އެ ކުލަބުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމްބާޕޭ ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބޭއްވި ވޯލްޑްކަޕް ހޯދާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު