ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ސިޓީއެއްގައި ސޮޔެއް ކޮށްލަން ނުކުރުނު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް މަޤާމުގައި ދެމިހުރެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރަން:ޝިޔާމް

- 2 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ސިޓީއެއްގައި ސޮޔެއް ކޮށްލަން ނުކެރުނު މިނިސްޓަރަކަށް މަޤާމުގައި ދެމިހުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ސީއެންއެމްގެ އިރުރުކާފު ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް،ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާ ކޮންމެ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ވެސް ކުށްވެރިކުރާނެ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިނުދީފިނަމަ ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއްގައި ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، ޙަމަލާއާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ލައްވާ ސޮއިކުރުވުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.އަދި އެއީ މިހާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ކަމުން ރެކިވަޑައިގަންނަން ޢަމަލުކުރެއްވި ކަމެއް ކަމަށްވެސް ޝިޔާމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"އެހިސާބުންވެސް އެބަޖެހޭ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމިއްލަފުޅަށް މަޤާމުން ދުރުވެވަޑައިގަންނަވަން އެބަޖެހޭ.އެޒިންމާ ނުނެންގެވެނީ ނޫންތޯ.އެހާބޮޑު ބޮޑު މުޙިންމު މައްސަލައެއްގައި ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވަން ކުރައްވަންޖެހޭ ސޮއި ކުރައްވަން ޖެހިލުންވެ ވަޑައިގަންނެވި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މަޤާމުގައި ހުރެވިދާނެ ކަމަކަށް." ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން އެކަމަނާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންނަނީ ފިނދަނަ ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައި ކަމަށާއި، މިއަދު އެބޭފުޅުން އެކަމަނާ ސިފަކުރައްވަނީ ފިނދަނައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު