ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިޑީކާޑު ބޭނުންކުރެވޭނެ

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިޑީކާޑު ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރު) އިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

އެ އިދާރާއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ އުޅުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްކަމުގައި ނުފެންނާތީ ކަމަށެވެ.

އަދި ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށްވެސް އެއިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެއިދާރާއިން ބުނީ ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ކާޑު އާކުރަން ޖެހިފައިވާ އެންމެންގެ ކާޑުގެ މުއްދަތު މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް، އައިޑީކާޑުގެ މުއްދަތު ބެލުމުގައި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއިދާރާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ކާޑުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ކާޑު ހެދުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު