ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބީޖޭޕީގެ ދަގަނޑު އަތް ކުރިއަށްނެރެ ލަކްޝައްދީބުގެ ފިލްމުސްޓަރ އައިޝާއަށް ދައުވާކުރަނީ

- 1 week ago 1


ADS BY SIM SIM MOBILE

ދިވެހި ޜާއްޖެކަހަލަ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްކަމުގައިވާ އަދި ކުރިން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މަލިކު ހިމެނޭ ލަކްޝައްދީބުމުގެ ފިލްމު އުފެއްދުންތެރިތާ އައިޝާ ސުލްތާނާ އިންޑިއާގެ އަގުވަށްޓާލިކަމަށާއި އެރަށްތަކަށްލާފައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރާއި ދެކޮޅަށް ފާޑުކިއުމުން ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް ހިތްވަރުދީފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އައިޝާއާއި ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބަހާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ، ބީޖޭޕީން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މިމައްސަލަ ހުށަހެޅީ ޕީޖޭޕީން ލަކްޝައްދީބަށް ލާފައިވާ ހަރުކަށި ހިންދޫ ވަތަނީ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ ޕްރަފުލް ޕަޓޭލް ނިންމި ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ލަކްޝައްދީބުގައި ކޮވިޑް ފެތުރެންފެށިކަމަށް އެރަށްތަކުގެ އަހުލުވެރިން ދެކޭ ކަމަށާއި މިއީ ލަކްޝައްދީބާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވުނު "ބަޔޯވެޕަން"އެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ މަލަޔާޅަމް ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ޑިބޭޓެއްގައި އައިޝާ ސިފަކުރުމުންނެވެ. ލަކްޝައްދީބަށް ކަރަންޓީނު އުސޫލެއް ހަމަޖައްސާފައި ޕްރަފުލް ޕަޓޭލް އެރަށްތަކަށް މީހުން ފޮނުވަން ފެށުމަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެރަށްތަކުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު އޭގެފަހުން މިހާރު ކޮވިޑް ފެތުރި ދުވާލަކު 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް އެރަށްތަކުގައި ރިޕޯޓްކުރެވެމުން ދެއެވެ.

ބީޖޭޕީން އައިޝާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރަނީ މިއީ ޤައުމާއި އިދިކޮޅު އަދި ބީޖޭޕީ ސަރުކާރުގެ ގައުމީ ވަންތަކަމާއި ހިއްވަރުގަދަކަމުގެ ސިފައަށް ހުތުރު އެރުވުމުގެ ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކަމަކު އައިޝާ އޭނާގެ ވާހަކަ ދިފާޢުކޮށް ފޭސްބުކްގައި ލިޔެފައިވަނީ ދަޢުވާކުރިޔަސް ޙަޤީޤަތްވާނީ ހަޤީޤަތަށްކަމަށެވެ.

" ދަޢުވާކުރިޔަސް އަހަރެން އުފަންވި ބިމުގެ ދިފާޢުގައި އަހަރެން ހަގުރާމަކުރާނަން. އަހަރެމެން އެއްވެސް މީހަކު ދެކެ ބިރެއް ނުގަނޭ. އަހަރެންގެ އަޑު ދާނީ އިތުރަށް ގަދަވަމުން."

އައިޝާއާއި ދެކޮޅަށް ބީޖޭޕީން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަހުށަހަޅައި ދަޢުވާކުރަން އުޅޭތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިއެމުން ދެއެވެ. އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސްޕާޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް މިމައްސަލާގައި ފާޑުކިޔައި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނެގުމަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހު ބީޖޭޕީން ލަކްޝައްދީބަށް ޢައްޔަންކުރި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެރަށްތަކުގެ މުސްލިމް އަހުލުވެރިންގެ ޚިޔާލާއި ދެކޮޅަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުކަށި ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން ލަކްޝައްދީބުގެ ރައްޔިތުންދަނީ އެރަށްރަށުގެ މަގުތައް މަތީގައާއި ގޮނޑުދޮށްތަކުގައްޔާއި ކަނޑުއަޑީގައި ތިބެގެން ޕްރޮޓެސްޓްކުރަމުންނެވެ. ދާދިފަހުން ކަނޑުއަޑީގައި ތިބެގެން އެމީހުން ޕްރޮޓެސްޓްކުރާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރުތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެފައި ވެއެވެ.

ލަކްޝައްދީބުގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރިޔަސް އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ހުއްޓުމަކީ ދުރުކަމެކެވެ. އެޤައުމުގެ ދަނޑުވެރިން 3 މަސް ދުވަސްވަންދެން މުޒާހަރާ ކުރުމުންނާއި އަދި މުސްލިމުންގެ ރައްޔިތުންކަން ނިގުޅައިގަތުމަށް ބާރުއަޅާގޮތަށް ފާސްކުރި ޤާނޫނާއި ދެކޮޅަށް މުސްލިމުން މުޒާހަރާކުރުމުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ނެރުނީ އިހުނަށްވުރެ ހަރުކަށި ކަމާއި ޚުދުމުޚްތާރުކަމެވެ.

25%

62%

12%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ޢެއީމުސްލިމުންވީމަހަރުކަށިފިޔަވަޅުއަޅާނެހިންދީއެއްނަމަމާބޮޑުކަމަކަށްނުހަދާދޫކޮށްލާނެ

ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު