ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރު ފަރުވާތަކަށް ދާން އަދި ލުޔެއް ދެވެން ނެތް: މަބްރޫކް

- 1 month ago 3 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިތުރުފަރުވާ ހޯދަން މިވަގުތަށް ލުއިދެވެން ނެތް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE

މަބްރޫކް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން މިވަގުތު ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި "ވޮއިސް" އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފަރުވާއަކީ ކޮންމެ ލޮކްޑައުންއެއްގައިވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ އެއްކަންތައް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަ ހަފުތާގައި ލުއިދެވޭނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކަކަށްތޯ މަޝްވަރާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިހަފުތާ ނިމޭއިރުގަ ތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އިތުރު ތަފާތުތަކެއް މިފިޔަވަޅުތަކަށް ގެނެވޭ. އެހެން ނަމަވެސް މިވަގުތު ވަކިން ސީދާ މިވެނި ކަމެކޭ ދެންނެވެން އަޅުގަނޑަކަށް ނެތް." މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަބްރޫކް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް އިތުރު ތެރަޕީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނުހަނު ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކާ ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
3 ކޮމެންޓް

މަބޫ.......މިހާރު ހުރި ވެކުސިންގެ ޢަދަދަކީ30 ތޯ.؟

ހަބަރު