ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަން: ދަށުކޯޓުން ބަންދުން ދޫކޮށްލި މީހުން އަނެއްކާވެސް ބަންދަށް!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުން ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން، ހައިކޯޓުން ބާޠިލުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE

އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު 8 މީހެއްގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމުމުން، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައެވެ.

އެ ނިންމުން ޕީޖީ އޮފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައިހައި މިއަދު ވަނީ ގޮތެއް ނިންމާފައެވެ.

ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިގަނީ މި 5 މީހުން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކުރި އަމުރުތައް ބާޠިލު ކަމަށެވެ. އަދި މި 5 މީހުން މިއަދުން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށްވެސް އެ ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަށްފަހު ފުލުހުން ދަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ފަރާތްތަކާާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހަރުކަށި ފިކުރާއި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން އޮންނަކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ދަނީ ހައްޔަރުކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު