ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް 3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓާސްކެއް ދިން: މޭ 6 ކޮމެޓީ

- 2 months ago 1 - ފަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް 3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓާސްކެއް ދީފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް "މޭ ހަޔެއް" ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެެ.

މިރޭ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް، މެއި 06 ކޮމެޓީގެ މަަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވަމުން، އެ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ، ޙަސަން އަފީފް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބާއި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ޢަފީފު ވިދާޅުވީ، މެއި 3 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އިލްޔާސް ލަބީބަށް މީހަކު ގުޅައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ބުނެ ބައްދަލުކުރަން އެދުނު ކަމަށާއި، އެމީހާއާ ބައްދަލު ކުރުމުން، ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް 3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓާސްކެއް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެމީހާ އިލްޔާސަށް ދިން ކަމަށެވެ. އަދި އޭރު ކުރިއަށްދަނީ އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓްގެ ކަންކަން ކަމަށް އެމީހާ އިލްޔާސަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިކަން އެފަރާތްތަކުން ރާވަމުންދަނީ، ހަރުކަށި ފިކުުރުގެ މީހުންގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިގެން ކުރަން ކަމަށް، އިލްޔާސްއަށް އެމީހާ މަޢުލޫމާތު ދިންކަމަށް ކޮމެޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން އެކަން، ރައީސް ނަޝީދާއި މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިކަމަށް ކޮމެޓީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ފައިސާގެ ބޮޑެތި މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިފަދަ ފަރާތަކުން އާންމުކުރި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

Eh news ehhga inee 3 million MVR ey, meega meeni 3 million USD ey.. Boi halaaku

ހަބަރު