ADS BY PIZZA KITCHEN

2023ގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކީ އަޅުގަނޑު: ރައީސް ނަޝީދު

- 3 weeks ago 7 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

2023ވަނަ އަހަރުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް އޮންނަ ނަމަ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާނީ އެމަނިކުފާނުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރިއަށްގެންދާ "އާސްކް ސްޕީކަރ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ 2023ގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް އޮތްނަމަ ޕްެރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ނެތްނަމަ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށްވުމަށް ކުރިމަތިލައްވާނެކަމަށެވެ.

އަދި އެ އަހަރުގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވާނީ އެމަނިކުފާނުކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ޕްރައިމަރީން އެހެން ބޭފުޅަކަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެބޭފުޅަކަށް ތާއީދުކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް އޮންނާނެކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީންވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ތާއިދުކުރައްވާނެކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅެއް ނަހައްދަވާކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
7 ކޮމެންޓް

ބަލި ވެގެން ނޫޅެބަލަ

ކަލޭމަތިންް ރަތްޔިތުން ފޫހި ވެއްޖެ ތި ޗިޕްތަކައް މިހާރު ވޯރކެއް ނުކުރާނެ މޮޔަނުގޮވާ

އަމިއްލަ އެދުން ހާދަބޮޑޭ ދޯ. ވޯޓެއް ނުދޭނަން.

އިދިކޮޅުމީހުން ބޭނުމެއްނޫން ބަރުލަމާނީ ގެނެސް ބުރަބޮޑު ސަރުކާރު ބަރުދަމާކަށް ވަރަށްސާފް

ހަބަރު