ADS BY OOREDOO

ޕީޕީއެމާއި ޓެރަރިސްޓުންނާއި އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ: އިލްޔާސް ލަބީބު

- 3 weeks ago 11 - ހަނާން ހުސައިން

ޕީޕީއެމާއި ޓެރަރިސްޓުންނާއި އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއްތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ADS BY OOREDOO

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމާއިމެދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބަހުސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިލްޔާސް ލަބީބް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ބޭފުޅުން މިކަހަލަ ބިލެއް އައިމަ ކަންބޮޑުވާނެ ކަމަށާއި، ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ޖަލަށްލީ ޓެރަރިސްޓަކަށް ހަދާފައިކަމަށެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބްގެ މިވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމް ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންގަވާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް ޓެރަރިސްޓުންނާއި ގުޅުވައިން ވާހަކަ ދައްކާތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދަށް ދެވުނު ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އެންމެބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރައްވަނީވެސް ޕީޕީއެމް މެންބަރުންކަމަށް ޝިޔާމްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއާއި އެކު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޕީޕީއެމާއި ޓެރަރިސްޓުންނާއި ގުޅުވާފައި ނުވާނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިލްޔާސް ލަބީބް ވަނީ ޕީޕީއެމުން ޓެރަރިސްޓުންނާއި އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއްތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެހެން ސަބަބެއް އެބައޮތް. މިބޭފުޅުން ވެރިކަމުގަ ދީނާއި ޚިލާފު އެތައްކަމެއް ކުރިއިރު ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދީނީ ހެޓު އަޅައިންތިބޭ ބޭފުޅުންކުރާ އެއްވެސް ކަމަކާ އަޅައެއްނުލައްވާ. މިބޭފުޅުންނާއި އެމީހުންނާއި އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާ ވިސްނަންޖެހޭ" އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއިން ޓެރަރިސްޓުންނާއި ދުރުވެގެން ކަމަށާއި އެބޭފުޅުންނަށް ހިތްވަރުނުދީ ކުރިއަށްގޮސްގެން ކަމަށްވެސް އިލްޔާސް ލަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފްވެސް ވަނީ ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިލްޔާސް ލަބީބް ދެއްކެވީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަންކުޑަ ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަށާއި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ދުވަހަކުވެސް މިފަދަ ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަރުދީ ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވާނެކަމަށެވެ.

އަދި ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރަތަކުގައިވެސް ދުވަހަކުވެސް ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ބޮލުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ މަރުގެ ތުހުމަތެއް އަޅުވާ ނުވަތަ މަރަންގޮވާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާ ތަކުގައި އެފަދަ ވާހަކަތައް އެ މޭރުމުން ގޮވާފައިވާކަމަށް ސެންބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
11 ކޮމެންޓް

ދިވެހި ގައުމުގަ ބަޣާވާތުގެ ތާރީޚެއް އޮތީ ކެނެރީ/ކެރަފާ ގައި.ސާބިތު .ތާރީޚު ބުނަނީ އެގޮތަށް.އެމް.ޑީޕީ އޮތީ އޭގެ ތެރޭގައި. ލަބީބު އަތަށް ތިގޮވީ.

ލަބީބޫ ކަލޭމޮޔަވީތަ ތިޔަމޮޔަގޮވަނީ މިގައުމުގައިއުޅޭ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އިވޭ އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުން ކަން ތިސަކަތާތްޖަހަނީ ވިލާޓީވީގާރޯކުރީކޮންބައެއްތަ، ސިފައިންގެ ވެހިކަލުތަކުގާރޯކުރީކޮންބައެއްތަ، ސަރުކާރުގެބޮޑަތިއިމާރާތްތަކުގައިރޯކުރީކޮންބައެއްތަ، މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާސަރަހައްދެއްހަލަބޮލިކޮށް މައިންނާދަރިންގެގުޅުންކަޑާލިކޮންބައެއްތަ މުޅިރާއްޖެ ފަސާދަތެރެއަށް ވައްޓާލީ ކޮންބައެއްތަ، ؟

މީނާހައްޔަރުކުރީމަ ތިހުރިހާކަމެއްހާއްމަވާނެކަމަށްފެނޭ ރައީސް ނަޝީދައްދިންބޮމުގެހަމަލާރޭވިކަންވެސްމީނާއަށްއެގެޔޯދޯ !

މީނާ އަށް ހުރިހާ ޙަބަރު ލިބޭގޮތެއް އެބަޖެހޭ ބަލަން.

އިލިޔާސް ލަބީބަށް ދޯ ޚަބަރު ބަޔަކު ދިނީ...އެއީ ކިހިނެއްވީ ކަމެއްތޯ ވެސް ބަލަން ޖެހޭނު..

ކާކު ބުނީ. ހުރިހައި ކަމެއްގެ އަޑީގައި ތިބެފައި ތިމަންމެންނަކީ މާތާހިރު ބަޔަކަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރަނި، ރިޒޯޓު ބުދުފައްޅި އެޅުމާއި ހަރާމް ލާރި ގެއަށް ވެއްދުމާއި ނޫސްވެރިން އަނގަ ބަންދުކުރުމާއި ރ ޓީވީގައި ރޯވުމާއި ޒުވާން ކުދިންނަށް ލާރިކޮޅު ދިނީ ކޮން ބައެއް

ޓެރަރިޒަމް ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓުންނާއި ގުޅިފައިވަނީ ކެރަފާ ކެނެރީ އާއިލާ މިކަން އިނގޭނެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އުފަންވެފަ ތިބިމީހުންނާއި މަރުވެ ގޮސްފައިވާ މިހުންނަށްވެސް ވަރަށް ވަރަށް ސާފް އިނގޭތޯ

ކަލޯލަބީބު ކަލޭމެން އެމްޑީޕީ މުޒާހިރާގައި އަބަދުވެސް މައުމޫނު މަރަން އަދި ޔާމީނު މަރަން ގޮވާ މިރާާޖޭގައި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ތަކުގައި އެމްޑީޕީ ބައިވެރިވޭ މައުމޫނު ދައުރުގައި ދަރުބާރުގެ ގޮއްވާލަންވެސް އަންނިމެންއުޅުނު 2012 ފެބްރުއަރީ 07 ގައިވެސް މިރާއްޖޭގެ އެތަންމިތާގައި ހުޅުޖެހީވެސް އެމްޑީޕި ފިކުރުގެމީހުން އެމްޑީޕީ ފިކުރުމީހުންނަކީ އަބަދުވެސް ޓެރަރިޒަމްއަށް ހިތްވަރުދޭމީހުން ވަރަށް ވަރަށްސާފް އިނގޭތޯ

ލަންކާ ޙަމަލާ ބަންދު ކުރީ އެމް ޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުން

ހަބަރު