ADS BY PIZZA KITCHEN

އެލަމްނައީ ލީޑާޝިޕް އެވޯޑް ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދުއަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

- 2 months ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

އެލަމްނައީ ލީޑާޝިޕް އެވޯޑް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދުއަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި އެވޯޑަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ މެލޭޝިއާ (އައިއައިޔޫއެމް) ގެ ފަރާތުން ދޭ އެވޯޑެކެވެ.

މި އެވޯޑު ދެމުން އަންނަނީ އައިއައިޔޫއެމްގެ ކުރީގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ލީޑާޝިޕް މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެ ޔުނިވާސިޓީއިން އަންނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިފަދަ ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށް މި އެވޯޑު ދެމުންނެވެ.

ޑރ.ޝަހީމް ވަނީ މި އެވޯޑް ލިބިވަޑައިންނެވިކަން ޓްވިޓާގައި ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިތީގެ އެލަމްނައިގެ ތެރެއިން، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތާއި ލީޑަރޝިޕް އެވޯޑް 2021 އަށް އެމަނިކުފާނުގެ ނަން އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާކަން ޔުނިވަރސިޓީން އަންގަވާފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި މި އެވޯޑު ލިބިވަޑައިންނެވުމުން ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އައިއައިޔޫއެމް އަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު