ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާއިރު ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ޤާބިލިއްޔަތުތައް ލިބިދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާއިރު ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ޤާބިލިއްޔަތުތައް ލިބިދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ، އަދި މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށޭއިރު ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ވަގުތު އަދި ކަނޑަނާޅާ ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ޚަބަރަކާއި ގުޅިގެން، އާދަމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާއިރު، ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 8 ޤާބިލިއްޔަތު ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު ލިބިދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ.

އަދި އޮންޓްރިޕްރިނިއަރޝިޕަަށް އިތުރު ސަމާލުކަން ނުދީ، ހުނަރުވެރި އަދި މަސައްކަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޤައުމީ މަންހަޖުގައި މައިގަނޑު 8 ޤާބިލިއްޔަތެއް ހިމަނާފައިވާއިރު، "ބިނާކުރަނިވި އަދި އުފެއްދުންތެރި ގޮތެއްގައި ވިސްނުން" މިއީ މައިގަނޑު އެއްބައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، އާދަމް ޝަރީފް "ވޮއިސް" އަށް ވިދާޅުވީ، ދަރިވަރުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގައި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެވި އެ ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ތަމްރީންތައް ލިބޭނެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ކަންކަމަށް ދަރިވަރުންގެ ކޮންފިޑެންސް ބިލްޑު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ކުރީ ސަރުކާރުގައި ބީޓެކް ޕްރޮގްރާމާއި ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިސްކަމެއް ދިން ކަމަަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިސްކަމެއް ދޭތަން ފެންނަމުން ނުދާކަމަށް ވެސް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އެންއައިއީ) ގައި އައު ޤައުމީ މަންހަޖު އެކުލަވާލުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި އެއް ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އާދަމް ޝަރީފް އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށޭއިރު، ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނެކޭ އެއްގޮތަށް، ރަށުން ބޭރުގައި ޚިދުމަތް ކުރާ ދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އެލަވަންސް ދޭގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފިނަމަ، ފެންވަރު ރަނގަޅު ދޭސީ ޓީޗަރުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ދޭސީ ޓީޗަރުންނާއިއެކު، ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ނަތީޖާތައް ހާސިލު ކުރުމަށް މާބޮޑަށް ފަސޭހަ ވާނެކަމަށް ވެސް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާވަރަށް ދިވެހީން ނުލިބޭކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާތީ، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، މީގެ ކުރިންވެސް އާދަމް ޝަރީފްވަނީ، ރަށުން ބޭރުގައި ޚިދުމަތްކުރާ ދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އެލަވަންސް ލިބޭނެގޮތް ހަދައިދޭން ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އަދި އޭރުން ދޭސީ ޓީޗަރުން ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުވާނެކަމަށް އޭރުވެސް އާދަމް ޝަރީފްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާރު ޤަަވާއިދުތައް އޮންނަ ގޮތުން، ރަށުން ބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އެލަވަންސް ލިބޭގޮތަކަށް ނޯވެއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު