ADS BY PIZZA KITCHEN

މެއި 6ގެ ހަމަލާ:ބޮން ހަރުކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހައިޝަމަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

- 1 month ago 1 - ރިމާހް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިމަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހުގައި، ސައިކަލެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އިތުރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް އެދި ޕްރޮަސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މެެއި 6ގެ ހަމަލާގައި ތުހުމަތުވާ އިތުރު މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހުން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މި މީހާއަށް ދައުވާ ކުރުމާއި މެދު މި ފެށޭ ހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު ގޮތެއް ނިންމޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު އިންތިޒާރުކުރަމުންދަނީ ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކްގެ ފަހުގެ ރިޕޯޓްތަކަކަށް ކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފުލުހުން، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދޭން އެދި ފޮނުވާފައިވަނީ ނ.މަނަދޫ/ނޫރީގެ، އަލީ ހައިޝަމްގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުވަނީ މެއި 6ގެ ގޮއްވާލި އައިއީޑީ، ސައިކަލުގައި ހަރުކުރުމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. ފުލުހުން މީގެކުރިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހައިޝަމް އެ އައިއީޑީ ހަރުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ "ޗައިނާ ޓައުން"ގައި ހުންނަ ފްލެޓް ނަންބަރު 106ގެ ތިރީގައި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މި އައިއީޑީ ހަރުކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވިނަމަ، އެތަނުގައި އެތަނުގައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކަށް ގެއްލުންވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީހެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން މީގެކުރިންވެސް 4 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދޭން އެދި ފުލުހުން ވަނީ ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ކޮށްފައިވަނީ ބުރަ ތަހުގީގެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ނަމަވެސް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ މި ހަމަލާއަށް ފަންޑުކުރި ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން މިހާތަނަށް ނުކުޅެދިފައިވާތީވެ އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު