ADS BY PIZZA KITCHEN

ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ޑުޓާރޓޭ ޗައިނާއާ ދުރުވެ އެމެރިކާއާއި ގާތްވަނީ

- 1 month ago 0 - ރިމާހް

ޗައިނާއާއި އެކު މީގެކުރިން ގާތް ގުޅުންތަކެއް ބާއްވަމުންދިޔަ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާރޓޭ، މަޑުމަޑުން އެމެރިކާއާއި ގާތްވާން ފަށާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

2016ވަނަ އަހަރު ފިލިޕީންސްގެ ރައީސްކަމާއި ހަވާލުވި ޑުޓާރޓޭ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ އެމެރިކާގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، އެޤައުމުން ފިލިޕީންސްގެ ދާޚިލީ ކަންތައްތަކާއި މެދު ބުނަމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް އިއުލާންކުރެއްވި "ހަނގުރާމައިގެ" ތެރެއިން، ގާނޫނީ ހަމަތަކުން ބޭރުން އެތައް ހާސް މީހުން މަރުވަމުންދާ މައްސަލައިގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި އެއް ޤައުމަކީ އެމެރިކާއެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ޑުޓާރޓޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިންނާއި އަމިއްލަ ބަސްމަގުގެ ތެރެއިންވެސް ޗައިނާއާއި ގުޅުންތައް ބަދަހިވަމުންދާކަމަށް ފެންނަމުންދިޔައެވެ. އެހެނަސް މި ދެ ޤައުމަކީ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ޒަމާންވީ ދެ ހަތުރުންނެވެ. ޗައިނާއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މުޅި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑަކީ އެޤައުމުގެ މިލްކެކެވެ. ނަމަވެސް ފިލިޕީންސްއާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް އެހެނިހެން ގައުމުތަކަކުންވެސް އެ ކަނޑުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމަށް ދަޢުވާކުރެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފިލިޕީންސްއިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ވެއްދި މައްސަލައެއްގައި 2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކޯޓުން ވަނީ އެ މުޅި ކަނޑަކީ ޗައިނާގެ މިލްކެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެހެނަސް ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއާއި ފިލިޕީންސްގެ ގުޅުން އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ދަނީ ހީނަރުވަމުންނެވެ. މިއާއިއެކު، ފިލިޕީންސްއިން ވަނީ އެމެރިކާއާއި އެކު ކުރިން ވަޅުޖެހިފައި އޮތް ގުޅުން އަލުން ދިރުވުމަށް އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ދެޤައުމުގެ މެދުގައިވާ މުހިންމު އަސްކަރީ އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައިވާ "ވިޒިޓިންގ ފޯސަސް އެގްރީމެންޓް" އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން، ފިލިޕީންސްގެ ފަރާތުން ވަނީ އެމެރިކާއަށް ދީފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެކި ތަމްރީންތަކަށް، އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ ފައުޖުތައް ފިލިޕީންސްއަށް ގޮސް އައިސް ހަދާނެގޮތުގެ އުސޫލުތައް އެކަށައެޅިފައިވެއެވެ. މީގެކުރިން އެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ ވިސްނުމުގައި ހުރި ޑުޓާރޓޭ، އެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާއިހުރެ ކަމެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ޑެލްފިން ލޮރެންޒާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ލޮރެންޒާ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އަދި ފިލިޕީންސްއަށްވެސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ވިޒިޓިންގ ފޯސަސް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު