ބިގް ކުންފުނީގައި މިހާރު ހިއްސާއެއް ނޯންނާނެ: ފައްޔާޒު

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ނުވަތަ ބިގް ކުންފުނީގައި މިހާރު އެބޭފުޅާގެ އެއްވެސް ހިއްސާއެއް ނޯންނާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ފައްޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންނާއި ސުވާލު ކުރުމުގެ ވަގުތުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާާބިރު ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާާބުދެއްވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ބިގްއަކީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ އޭނާއާއި، އޭނާގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިން ތަކަކާއެކު އުފައްދައިގެން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ގެނައި ކުންފުންޏެއްކަމަށެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ނަަަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ވެއްޓުމާއި އެކު، އެކުންފުންޏަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނިން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރެއްގެ މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވީ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެހެންކަމުން އެމްއެންބީސީއަށް އެކުންފުނިން ދިން ހިދުމަތުގެ ބަދަލުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުން ކުރި އިރު އޭނާއަކީ އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް އޮތް މީހެއް ނޫން ކަމަށް ފައްޔާޒު ފާާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި