ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޯކާއި ކާތަކެތި އަދި ފުޓްބޯޅަ: ކޮކާކޯލާއިން ރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ޓީވީ އާއި ސްމާޓްފޯން އަދި އެ ނޫންވެސް ތަފާތު އެތައް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކޮކާކޯލާ އިން ފަށައިފިއެވެ.

ކޮކާކޯލާއިން ބުނީ، މި ޕްރޮމޯޝަން މެދުވެރިކޮށް، ގޭގައި ތިބެގެން ވެސް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޓްބޯޅަ އަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި "ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 300 އެމްއެލް، 500 އެމްއެލް، 1.25 މީޓަރު އަދި ދެ ލީޓަރުގެ ކޯކު ފުޅި ގަނެގެންނެވެ.

އެގޮތުން، ޕްރޮމޯޝަނަށް ޚާއްޞަކޮށް ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ ރަންކުލައިގެ މަތިޖެހި ކޯކު ފުޅީގެ މަތިގަނޑުގެ އެތެރޭގައި އިންނަ ކޯޑު 2626 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމުން މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި: 20 ސްމާޓްފޯން، 50 އިންޗީގެ 25 ޓީވީ، ކޯކުގެ ލޯގޯ ޖަހާފައިވާ 45 ލިމިޓެޑް އެޑިޝަން ކުދި ފްރިޖު (މިއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޭ އިނާމެއް) އަދި ކޯހުގެ ބްރޭންޑް ކޮށްފައިވާ 225 މާޗެންޑައިޒް ހިމެނެއެވެ.

"ކޮކާ-ކޯލާ އާއި ފުޓްބޯޅަ ވަނީ ގުޅިލާމެހިފައި. ގޭގައި ތިބެގެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފުޓްބޯޅަ ބަލައިލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ކޯކުގެ މީރު ރަހައިން ކާތަކެތި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްލައި އަދި އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދޭނެ މި ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފަޚުރެއް. ދިވެހިންނަކީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށްވާއިރު، މި ފޯރީގައި ކޮކާކޯލާ އިން ބައިވެރިވުމުން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޓްބޯޅަށް އަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ،" ކޮކާ-ކޯލާ ރާއްޖޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޕަންކަޖް ސިންހަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ އެއް ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ ކޮކާކޯލާ އިން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތައް ބަޔަކަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭތާ 135 އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޯލާގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދުކުރާ ޕާޓްނަރު ކަމަށްވާ މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް ދަ ކޮކާކޯލާ ކޮމްޕެނީ އިން ވަނީ ކަރުހިއްކުން ފިލުވާލަދޭ އަދި ރަހަމީރު ތަފާތު ބުއިންތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އާންމުންގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާކޮށްދޭ ފަދަ ހަރަކާތްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ވެސް ކޮކާކޯލާ ބްރޭންޑުން ކުރިއަށްގެންދެއެވެ.

ގޭގައި ތިބެގެން މިހާ އަގުހުރި ބަދަލެއް މީގެ ކުރިން ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި ޢާއިލާ އަދި ރަށްޓެހިންނާއެކު ޕްރިމިއަ ލީގުގެ މެޗުތައް ބަލާލަން އެއްތަންވެލައި ކޯކުގެ މީރު ރަހައާއެކު ލުއިކާނާ އަށް އިންސާފުކޮށްލައިގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު މިވަނީ ފަހިވެފައިކަމަށް ކޮކާކޯލާއިން ބުނެއެވެ.

މި ފަށާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުން، އިނާމު ބަލާ ދާއިރު ގުރުއަތުން ހޮވޭ ކޯޑު ހިމެނޭ މަތިގަނޑު ގެންދަންވާނެ ކަމަށް ކޮކާކޯލާއިން ބުނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު