ADS BY VOICE

100 ރުފިޔާ ބޮޑުވެގެން ޝަކުވާ ކުރަނީ މަދުބަޔެއް: ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން

- 1 year ago 7 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ދެމެެދު ކުރާ ދަތުރުތަކަށް 100ރުފިޔާ ނެގުމުން، އެ އަގު ބޮޑުވެގެން ޝަކުވާ ކުރަނީ އާންމުންގެ ތެރެއިން މަދު ބަޔެއްކަމަށް ޓެކްސީ ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ބައެއް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން، ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ފޯރަމްގައި ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ބުނީ ކޮޅަކަށް ސަތޭކަ ރުފިޔާ ނެގުމުން ޝަކުވާ ކުރަނީ މަދުބަޔެއްކަމަށާއި ބައެއް އާންމުންގެ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް ދަތުރުނިންމާފައި 150 ރުފިޔާވެސް ދީފައިވާކަމަށެވެ. 

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ބުނާގޮތުގައި 100 ރުފިޔާ އަކީ ދަތުރަކަށް ބޮޑު އަަދަދެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދާއި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުމެވެ. އެގޮތުން ގެދޮރުގެ ކުއްޔާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުގެ އިތުރުން ކާރުގެ މަރާމާތާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް އެތައް ގުނައަކަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ޑްރައިވަރުން  ރޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރޭގެ ފޯރަމްގައި ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް ޑްރައިވަރުން ވަނީ މާލޭގައި މިހާރު ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ 25 ރުފިޔާއަކީވެސް މާ ކުޑަ އަގެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ހުރިހާ ހަރަދެއް ކެނޑުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރޭ ބައެއް އާންމުންގެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ޝަކުވާތައް ބަންޑުންކޮށްލާފައެވެ.

އެގޮތުން ދަތުރުވެެރިންނާއި މެދު ބޭއަދަބީ ގޮތްތަކަށް އަމަލުކުރުމާއި، ހުއްޓަންވީ ތަންތަން ނޫން އެހެން ތަންތަނަށް ހުއްޓުވާފައި މީހުން ބޭލުން ފަދަ ކަންކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރޭގެ ފޯރަމް ނިމުނަސް، ޓެކްސީގެ އަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އޮންނާނެ އެވެ. އެގޮތުން އީމެއިލް އާއި ފޯނު އަދި ލިޔުމުން ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
7 ކޮމެންޓް

ބަހުގަ ތަދުރު ކޮށްލުމަށް ވުރެ ޓެކްސީތަކުގައ މާ ހިތަށް ފެސޭހަ ދަތުރުކޮށްލަން، މިއީވެސް ރަނގަޅު ކޮށްލަން ވެއްޖެ ކަމެއް ކަންނޭގެ ދޯ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ގޮވައިގެން ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަހަރުމެން އާންމުން ނުކުމެއްޖެ ނަމަ އެކަންވެސް ވާނޭ

ބޮޑެތި ސަނަދުތަށް ނަގައިގެން މަހަށްދާ މީހުނަށް ލިބޭނެ އަދި މާ ބޮޑު އާމުދަނީއެއް. ގުދާރު ބިންދައިން މަސައްކަތް ކުރަން ކެރޭ މީހުންގެ އެއްޗެއް ރިޒްގަކީ

އެތައް 100 ރުފިޔާއެއް ކޮފީ ސަޔަށް ބުރުވާލަން އޯކޭ ދޯ؟؟؟؟؟ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ހަދަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް، ލަދު ހަޔާތް ދުއްވާލައިގެންވެސް އެމީހުންގެ ހައްގު އެމީހުން އެބަ ހޯދާ!!!

ޑުރައިވަރުންނަށް އެކަނިތޯ ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު ބޮޑީ ޕީއެޗްޑީ އަދި މާރސްޓާސް ހަދާ މީހުންނައް ވެސްނުލިބޭވަރުގެ އާނމްދަނީއެއް އެމީހުއްނައް ލިބޭ

100 ރުފިޔާ އެއީ ބޮޑު އަދަދެއް. ބަހުގައި ދަތުރު ކުރެވޭތީ ޝަކުވާ ކުރާތަން ނުފެންނަނީ.

ޓެކްސީ ދުއްވާ މީހާވެސް އުޅެނީ ކުލި ދައްކައިގެން. 1 ކޮޓަރި = 10،000 - 12،000 2 ކޮޓަރި = 12،000 - 18،000 3 ކޮޓަރި = 18،000 - 24،000 ކޮބާ އެމީހުން ހަރަދުކުރަން ޖެހޭ އާއިލާ؟ ފުރަތަމަ ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މޮޅެތި ފޯރަމްތައް ބޭއްވިއްޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ!

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު