ADS BY PIZZA KITCHEN

މިކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ، ދަރިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެ

- 4 weeks ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކޮންމެ މަންމައެއްވެސް، އަދި ބައްޕައެއްވެސް އެމީހެއްގެ ދަރިފުޅު ދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވާނެއެވެ. މައިންބަފައިން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރަން ބޭނުންވާނީވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ދަރިންނާމެދު އަމަލު ކުރެވޭ ގޮތަކުން، އެކުދިންގެ އުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރުވައެވެ.

މި ލިޔުމުގައި މި ބަޔާންކުރަނީ އެފަދަ ބައެއް ކަންކަމެވެ.

އެހެން ކުދިންނާ ތިމާގެ ދަރިން އަޅާ ނުކިޔާށެވެ.

ތިބާގެ ދަރިފުޅުގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކުދިން، ނުވަތަ ދަރިފުޅުގެ ރައްޓެހިންނާއި އަޅާ ނުކިޔާށެވެ. އެއީ ތިބާގެ ދަރިފުޅު، އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެކެވެ.

ކުއްޖާ ދެރަވެ، އުފާވާ ވަގުތުތަކުގައި އެކުގައިވާކަން ދައްކާށެވެ.

މިއީ ދަރިފުޅަށް "އިމޯޝަނަލީ އެވެއިލަބަލް"ވުމެވެ. ދަރިފުޅު ދެރަވެ، އުފާވާ ވަގުތުތަކުގައި އެ އިހްސާސްތައް މައިންބަފައިންނާ ހިއްސާ ކުރަން ބޭނުންވާނެއެވެ. މިފަދަ ވަގުތުތަކުގައި ދަރިފުޅާއެކުގައިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި ދަރިފުޅު ބޮޑުވެގެން އެހެން މީހުންނާ އިމޯޝަނަލީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށްވެސް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ދަރިފުޅު ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމައަށް ކުރަން ބާރު ނާޅާށެވެ.

މިއީ ވަަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެކި ކުދިންގެ ކިބައިގައި ހުންނާނީ އެކި ހުނަރު، އެކި މިންވަރަށެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެންމެ ފުރިހަަމަ ކުއްޖަކަށް ދަރިފުޅުވާނެ ކަމަށް ދެކި، ހުރިހާ ކަމަކުން އެންމެ މޮޅުވާން ބާރު ނާޅާށެވެ. މިގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ދަރިފުޅު ހާސްވެ، ފިކުރު ބޮޑުވެ، ނަފްސާނީ ގޮތުން ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުމަކީވެސް ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

ދަރިފުޅު ލޭބަލް ނުކުރާށެވެ.

ދަރިފުޅު އުޅޭގޮތަކުން އެ ކުއްޖަކު ދެރަވާނެ ފަދަ ބަސްތައް ބޭނުން ނުުކުރާށެވެ. "މޮޔަ" "ތަތް" "ކަންނެތް" މިފަދަ ބަސްތަކުން ދަރިފުޅުގެ ހތްމަރާނުލާށެވެ.

25%

0%

75%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ވ ވ ރަގަޅު ވާހަކަޮޅެއް

ހަބަރު