ADS BY PIZZA KITCHEN

ޠާލިބާނުން ބުނަނީ އާ ދައުލަތެއްގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެކަމަށް!

- 4 weeks ago 0 - އައިމިނަތް ސިއުފާ

އަންހެނުންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ، އިސްލާމީ ގިއުގަނޑުން ބޭރުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގައި ޠާލިބާނު ޖަމާޢަތުގެ ތަރުޖަމާނު ޒަބިހު ﷲ މުޖާހިދު ބުނެފިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ.

"އަންހެނުންނާމެދު އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނަން. އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާނީ އަހަރެމެންނެކޭ އެއްފަދައިން އެކުއެކީގާ"، މުޖާހިދު ބުންޏެވެ.

ޠާލިބާނުންގެ އައު ސަރުކާރާއި މީގެ ވިއްސަކަށް އަަހަރު ކުރީގައި އޮތް ސަރުކާރާ ދެމެދު ތަފާތުތަކެއް ވާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރަމުން އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު މިހާރު އެ ޖަމާޢަތަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. އެހެން ކަމުން ކަންކަމުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައްވެސް ތަފާތުވާނެކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ ޖަމާޢަތުން ނޫސްވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭ ކަމުގައި ވެސް މުޖާހިދު ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަހަރެމެންގެ އާދަކާދަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މިނިވަންކަމާއެކު މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ނޫސްވެރިންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގައި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކޮށްެދީފައިވާ އިސް ފަރާތްތަކާއި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އޮފިސަރުންގެ ގޭގެއަށް ވަދެ ހަމަލާ ދިނުމަށް އެޖަމާޢަތުން ރާވާފައި ނުވާ ކަމުގައިވެސް މުޖާހިދު ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭނާ މިހެން ބުނީ ޠާލިބާން ޖަމާޢަތުން ކާބުލްގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެއަށްވަދެ ހަމަލާދޭނެކަމަށް ބުނާ ރިޕޯޓުތަކަކަށް ރައްދުދެމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު