ADS BY COCA COLA

އިސްލާމްދީނަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުއަަޅާނަން: ފުލުހުން

- 1 year ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިސްލާމްދީނަށް ތައުހީންކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅުއަަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ފުލުހުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އެ އިދާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފަހަކަށް އައިސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މީސް މީޑިއާގައި ކުރަމުންދާ ބައެއް މުޢާމަލާތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ އެއްބައިވަންތަކަމާއި މަސްލަޙަތަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ ބަސްމަގު ބޭނުންކުރާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ބައެއް މުޢާމަލާތްތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަނިޔާވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭފަދަ ބަސްމަގު ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިސްލާމްދީނަށް ތައުހީންކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފާޑުކިޔުމާއި، ދީނީ ޝިއާރުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މުދަލާއި ނަފްސަށް ގެއްލުންދިނުމަށް ގޮވާލާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ފުލުހުންވަނީ މި ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިފަދަ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުންދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު މީސް މީޑިއާގެ ޒަރީޢާއިންނާއި އެނޫން ގޮތަކަށް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން ހުށަހެޅުއްވުމަށްވެސް ފުލުހުންވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މި ބަޔާނުގައި ފުލުހުންވަނީ މީސް މީޑިއާ ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކާ ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތާއި، އަމަންއަމާންކަމާއި ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެހެންމީހުންގެ އިހުސާސްތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ މަސްލަހަތުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ދެމެހެއްޓުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު