ADS BY PIZZA KITCHEN

ހޮރައިޒަން ކުންފުންޏަށް ހޯޑެއްދޫއިން ދީފައިވާ ބިމުގެ މުސްތަޤްބަލަކީ ކޮބާ؟

- 2 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ގދ. ހޯޑެއްދޫގައި ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަށް 2005 ވަނަ އަހަރު ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާތަނަށްވެސް އެތަނުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ހޯޑެއްދޫގައި ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އާއެކު ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 8 ޑިސެމްބަރު 2005ގައެވެ.

ހޮރައިޒަންއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެކުންފުންޏަށް ހޯޑެއްދޫއިން އަކަފޫޓެއް 15 ލާރީގެ ރޭޓުން 13.5 ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް ވަނީ 25 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދީފައެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 3000 ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖަކާއި 160 ޓަނުގެ ބްރައިން ޓޭންކެއް އަދި 50 ޓަނުގެ ޕްލާންޓެއް އެކުންފުނިން ޤާއިމުކުރަންޖެހެއެވެ.

ފެކްޓްރީގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނުނިމި ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ހޯޑެއްދޫ މަސް ފެކްޓްރީ އެޅުމަށް ހޮރައިޒަންއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނުނިމި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާއިރު ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފިރުޝާން ވަނީ ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރާ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

މެންބަރު ފިރުޝާން ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ހޯޑެއްދޫ މަސް ފެކްޓްރީ ނިންމުމަށް އެއްވެސް މުހުލަތެއް ދީފައިވޭތޯއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީއާއި ހޮރައިޒަންއާ ދެމެދު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެކުންފުނިން ހިލާފުވެފައިވޭތޯއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ތަފުސީލުތައް ދެއްވަމުން އޭރުގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަޙީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ ސިނާއަތް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރާއްޖެ، ހަތަރު ޒޯނަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރި މަސައްކަތުގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކޮށް، ޒޯން ތިނެއްގެ މަސް ގަނެ ޕްރޮސެސްކޮށް އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2003 ގައި ހަވާލުކުރީ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްއާ ކަމަށެވެ.

އަދި ފަހުން ޒޯން ތިނެއް އަދި ހަތަރެއް އެއްކޮށްލައި، މުޅި އެ ސަރަޙައްދުގެ މަސް ގަނެ އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ހޯޑެއްދޫގައި މަސް ގަންނަ ސެންޓަރެއް ހެދުމަށް ޖުމްލަ 13.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން، 8 ޑިސެމްބަރު 2005 ގައި ހޮރައިޒަންއާ ހަވާލުކުރެވުނުކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ބިން ތަރައްޤީކުރަން ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލުން ބޭނުންވޭ!

ހޯޑެއްދޫ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ މަސައްކަތްތައް ނުފެށި ލަސްވާ ސަބަބެއް ސާފުކޮށްލުމަށް "ވޮއިސް" ގެ ފަރާތުން ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލާއި ސުވާލުކުރުމުން ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ވާރިޝް ވިދާޅުވީ، ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްއާއި ވިލާ ޝިފިންގެ އިސްމީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް މިއަހަރު ތެރޭގައި އެތަން އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނަން އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ވާރިޝް ވިދާޅުވީ، ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުންޏާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވާރިޝް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލުންވެސް ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަށް އެތަން އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް ކަމަށާއި، ތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ. ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެނީ 1000 ރުފިޔާގެ މުސާރައެކެވެ.

ވާރިޝް ވިދާޅުވީ، ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ ބިން އެކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އައުމުން ކައުންސިލުގެ ބޮޑު ޕްލޭނެއް އެތަނަށް އެބައޮތް ކަމަށާއި، ކައުންސިލަށް ލިބުމުން ދެތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަން އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ ބިން ކައުންސިލަށް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ބަދަލު ހޯދަން ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށްވެސް ވާރިޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެތަން އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް އިންވެސްޓުކޮށްދޭނެ މީހުންވެސް އެބަތިބި. އަސްލު އިންވެސްޓަރުން ބޮޑަށް ޖެހިލުންވަނީވެސް ތަނުގެ ބިން ބޮޑުކަމުން. 13 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހޯޑެއްދޫ ބިމުގެ އަކަފޫޓުގެ ރޭޓަކަށް ހަދާއިރު ދޭން އެބަޖެހޭ ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާ. އެހާބޮޑު ބިމަކަށް ބޭކާ

މީގެ އަހަރުތަކެއްގެ ކުރިން ހޮަރައިޒަން ކުންފުންޏަށް ހަވާލުކުރި މި ބިން ތަރައްގީކޮށް ނުނިމެނީ ކީއްވެގެންތޯ އެކުންފުނިންވެސް މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހޮރައިޒަންގެ ބެލެނިވެރި ވިލާ ކުންފުނީގެ އެހެން ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފަދައިން، މިކަން ނުނިމި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާއިރު އެކަމުގެ ގެއްލުން ކުރަމުންދަނީ އާއްމު ފަރުދުންނަށެވެ. ވަށާޖެހޭ އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީއަކަށް އެދި ގޮވަމުންެދާ ހޯޑެއްދޫގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު