ADS BY PIZZA KITCHEN

ފަނޑިޔާރުގެ އޯޑިއޯ މައްސަލަ: ޖަރީމާގެ މައިގަނޑު ތަބަކީ ޖޭއެސްސީ- ޑރ.ޖަމީލް

- 2 weeks ago 0 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނުޙައްޤުން ޙުކުމްކުރި މައްސަލައިގެ "ތަނބަކީ" ޖުުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ކަމަށް ޔާމީނުގެ ޤާނޫނީ ޓީމުގައި އިސްކޮށްް ހަރަކާތްތެރިވާ ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ރައީސް ޔާމީނުގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމްް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ޖޭއެސްްސީއާއި އެކު ސައްލާކޮށްގެން ކަމަށާއި، މި ޖަރީމާގެ ތަނބަކީ ޖޭއެސްސީ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން މި މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަމުން އަންނަކަން ހާމަކުރުމަކީީ ސަމާސައެއް ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބާލާނެކަމެއް ނެތް ކަމަށް ޖަމީލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޖަމީލް ވިދާޅުވީ، ޖޭއެސްސީއަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށާއި ޖޭއެސްސީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ މި ޖަރީމާ ހިންގުމުގައި އެންމެ އިިސް ސަފުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިއީ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ޖަރީމާއެއް. ޖޭއެސްސީން މިކަމަށް ލިިބޭނެ އެއްވެސް ފަރުވާލެއް އޮންްނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން" ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ ޖޭއެސްސީ އިސްލާހުކޮށް ފަނޑިޔާރުގެތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކަމަށް މީގެ ކުރިން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ދިޔަކަން ފާހަގަކޮޮށް ޖަމީލްް ވިދާޅުވީ، މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ވަނީ އޭރު ތިއްބެވި ގިނަ ފަނޑިޔާރުންް އެއްކިބާކޮށްްފައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭރު މަޤާމުން ދުރުކުރި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވާނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ކަން ފާހަގަކޮށް ޖަމީލް ވިދާޅުވީ އޭރު ސަރުކާރުން ބުނަމުން ދިޔައީ ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ނުފޫޒުފޯރުވާނެހެން ހީވާ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އެއްކިބާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށްް ކަމަށެވެ.

އަދި މިއަދު ސާބިތުވާ ކަަމަކީ އެ ހުރިހާ ކަމެއް އޭރު ސަރުކާރުން ކުރަމުން ދިޔައީ ސީދާ ފަނޑިޔާރުގެއަށް އަތް ބޭނުމަށް ކަމަށް ޖަމީލްް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ރާއްޖޭގެ ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާންް ޙުސައިން ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޙުކުމްކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދަށް ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަން ސީދާ ޙުކުމަށް ފަހު ދެއްވުނީ އިއްތިފާގުންް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިކަމަށްވެސް މިއަދުގެ ޕްރެސްގައި ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުންް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު ނުފޫޒެއް އޮވެގެންް ކުރި ޙުކުމެއް ކަމަށް އެފަރާތްތަކުންް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު