ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޕާކިސްތާނުގެ އިސް ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ވެރިޔާ އަފްޣާނިސްތާނުގައި

- 1 week ago 0 - ރިމާހް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލާއި އެގައުމުގެ ބޮޑުބައެއް މިވަގުތު ކޮންޓްރޯލްކުރަމުންދާ ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރިންނާއި، ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ އިސް ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ވެރިޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ އިންޓަރ-ސަރވިސަސް އިންޓެލިޖެންސް ނުވަތަ އައިއެސްއައިގެ އިސް ވެރިޔާ ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ފާއިޒް ހާމިދު އިސްކޮށް ހުންނެވި ވަފްދަކުން ވަނީ ކާބުލަށް ދަތުރުކޮށް، ތާލިބާނުންގެ އިސް ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ދެގައުމުގެ ބޯޑަރ ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި، ޕާކިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތަހްރީކޭ ތާލިބާން ޕާކިސްތާނު ގްރޫޕާއި މެެދުގައި ދެފަރާތުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނުކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކުރެވިފައެވެ. މި ގްރޫޕަކީ ތާލިބާން ޖަމާއަތަށް ތާއިދުކުރާ، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޕާކިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ޖަމާއަތެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް، ތާލިބާނުންގެ ފަރާތުން ގާއިމްކުރާނެ އައު ސަރުކާރާއި އެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ މެދުގައިވެސް މަޝްވަރާކުރާނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި، އެގައުމުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ފަހަތުގައި އެންމެ ބޮޑު އަތެއް އޮތީ ޕާކިސްތާނުގެއެވެ. އެގޮތުން، ތާލިބާނުންނަށް ޚަރަދުކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރުތައް ހޯދައިދޭން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަނީ ޕާކިސްތާނުންކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަންކަމަށް ތާލިބާނުން އަބަދުވެސް އިންކާރުކުރެއެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޮތީ އިންޑިއާގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރެއްކަމަށް ސިފަކޮށް، ކާބުލް ތާލިބާނުންގެ އަތްދަށަށް ދިޔަ ދުވަހު ޕާކިސްތާނުގެ ގިނަބަޔަކު ވަނީ އަފްޣާނުގެ އޭރުގެ ސަރުކާރު ވެއްޓުމުން އުފާވެސް ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ކަންމިހެން އޮތްއިރު، އައިއެސްއައިގެ ވެރިޔާ ފާއިޒް ހާމިދު ތާލިބާނުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަކީ އެ ޖަމާއަތަށް ޕާކިސްތާނުން ޚަރަދުކޮށް އެހެނިހެން ގޮތްތަކުންވެސް އެހީތެރިވާ ކަމުގެ އަލިގަދަ ނިޝާނެއްކަމަށް ބައެއް މުރާސިލުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

1990ގެ ފަހުކޮޅު ތާލިބާނުން އަފްޣާނުގައި އިސްލާމީ އިމާރާތުގެ ދައުލަތެއް ގާއިމްކޮށް ވެރިކަންކުރިއިރު، ޕާކިސްތާނަކީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެ ދައުލަތް ބަލައިގަތް މަދު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ގައުމެވެ. ޕާކިސްތާނުން ވަނީ އެ ގުޅުމުގެ ބޭނުން ހިފައި، ތާލިބާނުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ މެދު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު