ADS BY PIZZA KITCHEN

މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި މުލިއާގޭގައި ޗޮކުލެޓު ބަންދުކުރި: ބޮންޑޭ

- 1 week ago 2 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ރައީސް ޔާމީންްގެ ސަރުކާރުގައި މުލިއާގޭގައި ޗޮކުލެޓު ބަންދުކުރި ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލަށް ބަހުސްް ކުރެއްވުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް އަށް ފުރުސަތު ދިނުމުންް އޭނާ ވަނީ ސަރުކާރަށްް ވަރަށްް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުކޮޮށްްފައެވެ. ރައްދުގައި ބޮންޑޭއާއި ވެރިކަންކުރާ އެމްްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެންބަރުންް ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންްގަވާ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތްް ހަނދާން ކޮށްދެއްވިއެވެ.

ހުސައިން މުހައްމަދު ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކާބޯތަކެތި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާކަަމަށްް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އޭނާ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންވެސް "ހަނޑޫ ކިލޯއެއް" ގަންްނަން ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ ކުރި ކަމަށާއި، މިފަދަ ބިލެއް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އެފަދަ ކަންކަން ހައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހުސައިން މުހައްމަދުގެ ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިންް ދެ ފަހަރު ބޮންޑޭ ވަނީ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންގަވާފައެެވެ. ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ މިއީ ޒުވާބުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބަހުސްކުރުން މުހިންމު ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ބިލެއް ކަމަށާއި، ޒުވާބު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގގެންފި ނަމަ އެކަން ކުރައްވަން ވެެސް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ފަހަރަށް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްް ނަންްގަވާ ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ، މި ބިލުގައިވާ ގޮތުން މުލިއާގޭޭގައި ދެން ޗޮކުލެޓާއި، ހަނޑޫ ހަކުރު ބަންްދެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"މުލިއާގޭގައި މިދިޔަ ވެރިކަމުގަ ހުއްދަ ނުހޯދާ ލައިސަންްސް ނުހޯދާ ޗޮކުލެޓުވެސް ބަންްދުކޮށްފަ އޮތީ." ބޮންްޑޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮންޑޭގެ ނިޒާމީ ނުކުތާއަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހުސައިންް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މައްްސަލައަކަށް ވަނީ މި ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފައިސާ ނެތުމުންް ކަމަށެވެ.

"އިއްޔެ އިއްޒަތްްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވި ފުލުސްް އޮފީހަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ވާހަކަ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައެެއް ނޫން. އެހެން ކަމުން އެ ކާނާގެެ ތެރެއިން ކޮންފަދަ އެއްޗެއްތޯ އެތެރެކުރާނީ" ހުސައިން މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

33%

0%

66%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ކޮބައިތަ މައްސަލައަކީ! ކާހިތުން ހުއްޓާ ނުދީ ހުސްކޮށްލިދޯ!

ހަބަރު