ADS BY PIZZA KITCHEN

ވަޢުދުވި އެއަރޕޯޓު ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓު މުހިންމުވީ ކީއްވެ؟

- 5 days ago 4

ރ. އަތޮޅަކީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް އޮތް ދެވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަތޮޅުކަމަށްވާއިރު، ރ. އަތޮޅުގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ކޮންމެ ކަމެއް ވެގެން ގޮސްފައި އޮންނަނީ، އެފަހަރަކު ތިލަވާ ވާހަކައެއް މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެންވެސް ދައްކަން ޖެހޭ ހިސާބަށެވެ.

އެގޮތުން، މި ދުވަސްވަރު ހުއްޓާނުލާ އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ، ޒާތެއްގެ ދޯކާއެއްގެ ވާހަކައެވެ. އާދެ، އެއަރޕޯޓުގެ ބަހުސެވެ. ކޮފީ މޭޒުތަކުން ގޮސް ހޮޅުއަށިތަކާއި ކުލަބު ހައުސް އޮޅިތަކާއި އެނޫންވެސް މައިޒާންތަކުގައި މިހާރު އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވޭ ރ. އަތޮޅުގެ އެއަރޕޯޓުތަކުގެ ވާހަކަތަކަކީ މިހާރު އެއްވެސް މީހަކަށް އައު ވާހަކައަކަށް ނުވާނެކަން ޔަޤީނެވެ.

މި މަހަކީ ރ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް "ސަޕްރައިޒް" އެއް ލިބުނު މަހަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިޑްގެ އުސޫލުން މި މަހު 1 ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ އަލިފުށީ ބިން ހިއްކުމާއި އެއަރޕޯޓު އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ އެމްޓީސީސީން މިހާތަނަށް ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫޢެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަލިފުށީގެ 50.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 10 ހެކްޓަރުގެ ބިމަކީ ރަށުގެ ތަރައްގީ އާއި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ޚާއްޞަކުރާ ބިމެކެވެ. ބާކީ އޮތް 40.5 ހެކްޓަރަކީ 1200 މީޓަރުގެ ރަންވޭއެއް އޮންނަ އެއާޕޯޓަށް ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދެކެވެ. ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫޢު 750 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.


އަލިފުއްޓަށް ވެސް އިތުރު އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން އަންނަންޖެހޭ

ރ. އަލިފުއްޓަކީ ރ. އަތޮޅުގެ އުތުރު ބިތުގައި އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ ރަށެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ޖިއޮގުރަފީ ގޮތުން ބައިކުރި ކުރުމުގައި އަލިފުއްޓާ އަލިފުށި ކައިރީ އޮންނަ އެއްތިނގިލި، ވަކި އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ރާއްޖެ 20 އަތޮޅަށް ބައިކުރުމުގައި އަލިފުށި ހިމަނާފައި ވަނީ އުތުރުން ފަސްވަނަ އަތޮޅު ކަމުގައިވާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި (ރ) ގައެވެ.

އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުން އާންމުގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި މަސައްކަތަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ މަސްދޯނި ފަހަރާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ 80 އިންސައްތައަކީ މިރަށު ފަރުދުންގެ ހިއްސާ އޮވެގެން ހަދާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރެވެ. މީގެ އިތުރުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މިދެންނެވި މަސައްކަތް ރަށުގައާއި އަދި ރަށުން ބޭރުގައި ވެސް ކޮށް އުޅެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރަށް ބަލާއިރު މަސް ކައްކާ ހިއްކުމާއި، ފަންގިވިނުމާއި، ރޯނު ވެށުމާއި، ގޯތި ތެރޭގައި ދަނޑުވެރި ކަމުގެ ބާވަތްތަށް ހެއްދުމާއި، ފެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

ރ. އަލިފުށި - ފޮޓޯ: އަލިފުށި އޮންލައިން

ކޮންމެއަކަސް މަސައްކަތްތެރި އާބާދީއެއް އުޅޭ މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ވެސް ތަރައްޤީގެ ފަސޭހަ ބޭނުންވާނެ ބައެކެވެ. އެގޮތުން، އެރަށުގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮވެފައި އަދި ފަޅުތެރޭގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީ ކޮށްފިނަމަ ހީވެސްނުކުރާފަދަ އިޤުތިޞާދީ ފައިދާ އެރަށަށް ކުރާނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. މި ކަންކަމަކީ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ނުހަނު އުފަލާއިއެކު ބަލައިގަންނާނެ ކަންކަމެވެ.

ނަމަވެސް، ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވެސް އަދި މި ސަރުކާރުގެ ވެސް ސިޔާސަތަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ލޯންޗެއްގައި 20 މިނެޓުން އެއަރޕޯޓަކަށް ދެވޭނެ ގޮތަށް އެއަރޕޯޓުތައް އަތުރާލުން ކަމަށް ވާއިރު، ރ. އަތޮޅުގައި މިހާރު އޮންނަ އިފުރު އެއަރޕޯޓަށް އަލިފުށިން ލޯންޗެއްގައި ފުރައިގެން 20 މިނެޓެއްހާއިރުން ދެވޭކަމެވެ. އެއާއި ޚިލާފަށް އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގެ ރަށްރަށުން ފުރައިގެން އިފުރަށް 20 މިނެޓަކުން ނުދެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އަތޮޅުގެ އެންމެ އުތުރުގައި، ވަކިން އޮތް އަލިފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް ހެދިޔަސް، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭނެއެކޭ ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ.


ވަޢުދު އޮތްގޮތަށް އޮއްވާ އިސްކަން ދެއްވީ އެހެން އެއަރޕޯޓަކަށް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ދައުރު ނިމެން ދަނިކޮށް އެ އަތޮޅު ފައިނުގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅަން ނިންމެވިއެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓުގެ އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ނިމި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް، "ސޭވް ފައިނު" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށާ، އެއަރޕޯޓު އެޅުމާއި ފައިނު ރައްޔިތުން ދެކޮޅުކަން ދެއްކުމަށްވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށި އޮތް ފައިނު އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިޔަށް ނުގެންދާގޮތަށް މި ސަރުކާރުން ނިންމިއެވެ.

ސޭވްފައިނު ކެމްޕޭން ގައި އީޕީއޭ ކައިރީ މުޒާހަރާކުރަނީ 

އަދި ރ. އަތޮޅުގައި އިތުރު އެއަރޕޯޓެއް އަޅާގޮތަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައި ނެތްކަމަށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީންވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ވެސް، ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގައި އެއަރޕޯޓުތަކާއި ދުރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުން ދިޔައީ އެ ހިސާބަށް އެއަރޕޯޓެއް މުހިންމުވާ ސަބަބުތައް ތަކުރާރުކޮށް ހާމަކޮށް އެކަމަށް ޑިމާންޑު ކުރަމުންނެވެ. ފައިނުގައި އެއަރޕޯޓެއް ނޭޅުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮންނަން ޖެހޭކަން އެ ރައްޔިތުން ދިޔައީ ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން، މިއަހަރު ކުރިޔަށް ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ "ރަށްވެހި ފަތިސް" ކެމްޕޭނުގައި ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގެ ގިނަ ރަށްތަކަކުން ރައީސްއަށް ހުށަހެޅި އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުށަހެޅުމަކީ، ދެކުނު ބިތަށް އެއަރޕޯޓެއް މުހިންމު ކަމެވެ. ޖަވާބެއްގެ ގޮތުން ރައީސް އެދުވަހު ވިދާޅުވީ، މި ސަރަޙައްދުގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮތުން މުހިންމު ކަމަށާއި، ހުރިހާ ރަށަކަށް ފަހި ގޮތަކަށް، ހުރިހާ ރަށެއްގެ މަޝްވަރާއާއިއެކީ އެންމެ ރަނގަޅު ލޮކޭޝަނެއް ބައްލަވާ، މި ސަރަޙައްދުގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެދުވަހުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވެސް، އަތޮޅުގެ އުތުރުގައި އިތުރު އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމުގެ ވާހަކަފުޅެއް ރައީސް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.


ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ފައްކާކުރި ކެމްޕޭން ޓޫލްއެއް

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި މާބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އޮންނަ އިންތިޚާބެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ޕާޓީގައި ދެ ފެކްޝަނެއް އުފެދި މިއަހަރުގެ އިންތިޚާބު މިވަނީ ފޯރި ގަދަވެފައެވެ. އަދި މި ފޯރީގެ އަސަރުގައި ރ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން މިވަނީ ޖެހިފައެވެ.

ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނުގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅުއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައި އޮއްވާ، އެ އެއަރޕޯޓާއި ގުޅޭ ސާވޭގެ މަސައްކަތެއް ވެސް، އަދި ރަށްވެހި ފަތިސް ޖަލްސާގައި ރައީސް އެދުވަހު ވިދާޅުވި ފަދައިން، އެންމެ ރަނގަޅު ލޮކޭޝަނެއް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާއެއް ވެސް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުހިންގާ، ކުއްލި ގޮތަކަށް އަލިފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅަން ނިންމި ނިންމުމަކީ އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތްގޮތުން ކެމްޕޭން ޓޫލްއަކަށް ވެފައިވާކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ސަބަބަކީ، އެމްޑީޕީ ބައިބައިވެ، ރައީސް ޞާލިޙާއި، ރައީސް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަން ވަކިވެ މޫނު ކެނޑޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާއިރު، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ހުންނެވި މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން (ބިގޭ)، އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވަނީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ފެކްޝަނުން ކަމަށް ވުމެވެ. އަދި ރައީސް އާއި އާއިލީ ގޮތުން ގާތް ބިގޭ އާއި އެ އިންތިޚާބުގައި ދެން ވާދަ ކުރައްވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު (ހަސަންޓޭ) ކަމަށް ވުމެވެ.

ރައީސް މި ހަފްތާގައި އަލިފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅިުގެ ތެރެއިން

މިހާތަނަށް ވަކިކޮޅެއް ނެންގެވިކަން ހާމަ ނުކުރައްވާން ހުންނެވި ނަމަވެސް، ޙަސަންޓޭ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ވަފާތެރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން، މިކަން މި ހިނގާގޮތް އާންމުންނަށް ދަނީ ސާފު ވަމުންނެވެ. އަލިފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅަނީ ޙަސަންޓޭގެ ހިއްސާ އޮވެގެން ނޫންކަމާއި އެއީ ބިގޭގެ މަސައްކަތެއްކަން ދެއްކުމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އެ ވާހަކަތައް ފޫބެއްދުމަށާއި އަލިފުއްޓަށް މި ސަރުކާރުން ގެންނަ ތަރައްޤީގައި ހަސަންޓޭގެ ހިއްސާ ވެސް އޮތްކަން ދެއްކުމަށް ހަސަންޓޭ ވެސް މަސައްކަތް ކުރާތަން ފެނެއެވެ. އެގޮތުން، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި ޙައްލު ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން ހުއްޓާ، އެކަންކަމުގެ ސުވާލު ނުކުރައްވާ، މި ހަފުތާގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި އަލިފުށީ ފަޅުތެރޭ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓަކީ ކޮބައިތޯ ހަސަންޓޭވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރާއި ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

މި ކަންކަމުން އެނގިގެންދަނީ، އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް، ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އަޅަން ވަޢުދުވި އެއަރޕޯޓު އެހާ މުހިންމު ނުވެ، ޕާޓީގެ ފެކްޝަން ވާދަވެރިކަމުގައި، ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އޮތް، މީހުން ދިރިއުޅޭ 8 ރަށުގެ 10000 ވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި 15 ރިސޯޓް މުހިންމު ނުވި ކަމެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
4 ކޮމެންޓް

މިހާރުވެސް ހާމަވާންއޮތް ހަގީގަތަކީ ރ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއަރޕޯޓަކާއި އެންމެ ދުރުގައިއޮތް ރަށަކީ އަލިފުށި ކަމެވެ.

އަލިފުށިން އިފުރަށް 16.6 މޭލު ހުންނައިރު 20 މިނެޓުން އިފުރަށް ދެވޭކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައި އޮންނަތަން އެބަފެނެއެވެ. ނަމަވެސް 15 މޭލު ދުރުމިނުގައޮންނަ މަޑުއްވަރިއާއި، އިފުރުން 15.2 މޭލު ދުރުމިނުގައި އޮންނަ މީދޫއާއި، 15.3 މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ކިނޮޅޮހުން 20 މިނެޓުން އިފުރަށް ނުދެވޭކަމަށް ނުވަތަ އަލިފުށްޓަށްވުރެ ދުރުމަށް ބުނާބުނުން ހަމަޖެހޭވާހަކައަކަށް ވެދާނެ ބާއެވެ. ޒަމާނީ ވަސީލަތްތެއް ބޭނުންކޮށްލައިގެ މިކަން ވަރަށް ފަސޭހައިން މިޒަމާނުގައި ބެލޭނެއެވެ.

ހަބަރު