ADS BY PIZZA KITCHEN

ޔާމީންގެ ގޭދޮށަށް ސަޕޯޓަރުން އެއްވާން ފުލުހުން ދޫކޮށްލުމުގެ ފަހަތުގައިވަނީ ކޮންކަމެއް؟

- 5 days ago 2 - މުހައްމަދު ސަކީބް

ހުކުރު ދުވަހު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން މާލޭގައި ބޭއްވި ރެލީއެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ގޭދޮށަށް އެޕާޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން އެއްވުމުން ގޭގެ ކުޑަދޮރަކުން އިސްތަށިފުޅު ނެރުއްވައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ބައްލަވައި ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނާ ދިމާއަށް އެއްލަވާލެއްވި ދިދައެއް ހިއްޕަވައި އެދިދަ ހޫރުއްވި މައްސަލާގައި ސަރުކާރުންވަނީ ޔާމީނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް ދީފައެވެ. މިއިންޒާރު ދިނުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެއިން ސްޓްރީމް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރައީސް ޔާމީން މުޒާހަރާގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިކަމަށް ރިޕޯޓުކުރިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މެދުވެރިކުރައްވައި ސަރުކާރުން ޔާމީނަށް ދިން އިންޒާރާއި އަދި ވަރަށް ހީނުކުރާކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނުގެ ގޭދޮށަށް އެއްވާން ފުލުހުން ދޫކޮށްލާފައި އޮތް އޮތުމާއިމެދު ފިކުރު ހިންގައިލާ ހިތްވެއްޖެއެވެ. މި ހިނގައިދިޔައީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ ކަންކަމާއިމެދު ތަޙުޤީޤީ ނަޒަރަކުން ވިސްނުން ހިންގާލާއިރު މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ރޭވިފައިވާ ކަމެއް އުޅޭކަމަށް ދައްކައެވެ.

މީގެކުރިން އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓަރުން މާލެތެރޭގައި ރެލީއެއް ބޭއްވިޔަ ނުދިނުމަށް ފުލުހުން އެކިގޮތްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިމައްޗަށް އެއްވާން އޮންނަ ދުވަހެއްކަމަށްވަންޏާ ދުވާލު ދޭއް ޖެހީއްސުރެ ރޭގަނޑު 10 ޖަހަންދެން މުޅި ސަރަޙައްދު ބަންދުކޮށް އެސަރަޙައްދުގެ މީހުންނަށްވެސް ގެއަށް ވަނަނުދީ އެތައް އިރަކު ހިފަހައްޓައި ސުވާލުކޮށް ހަދައެވެ. އެޕާޓީގެ އޮފީސްތެރެއިން މީހަކު ބޭރަށް ބޯދިއްކޮލިޔަސް ދަމާ ކޫއްތާފައި، ފުލުހުންގެ ޖިޕަށް އަރުވައިގެން ފުލުސް އޮފީހަށް ގެންގޮސް ޖޫރިމަނާކުރެއެވެ. ފުލުހުން މާލެތެރޭގައި އެޕާޓީގެ ރެލީއެކްޓިވިސްޓުން ފަހައިދުވެ ހައްޔަރުކުރާތަން ފެންނަނީވެސް މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ. ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރި ފަހުންވެސް ކަންހިނގަމުންދިޔައީ މިފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތް އޮންނަ ދުވަހު ވަރަށް މަދު ސަޕޯޓަރުންކޮޅެއް އެއްވާން ދޫކޮށްލައިގެން ފުލުހުން ބަލަހައްޓައިގެން ތިއްބަސް ހުކުރު ދުވަހަކީ ތަފާތު ދުވަހެކެވެ. އެއީ މުޒާހަރާއެއް ކުރާކަން އިޢުލާންކޮށް އެއްވި އެއްވުމަކަށްވުމުން އެހެންޏާވެސް ހަދާގޮތަށް ފުލުހުން އެމުޒާހަރާ ރޫޅާލިއެވެ. ޔާމީންގެ ގޭދޮށަށް އެއްވެވެން އޮންނަ މަގުތަކުގައި މަގުހުރަސް ބަހައްޓައި ފުލުހުން ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި ތިބިތަން ފެނުނަސް ފަހުން ފެނުނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެމަނިކުފާނުގެ ގޭދޮށަށް އެއްވާން ފުލުހުން ހުޅުވާލައި ދޫކޮށްލައި ކުޅިބަލަން ތިބި ތަނެވެ.

ފުލުހުންގެ މި ޢަމަލުން ދައްކައިދެނީ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް ރައީސް ޔާމީން ގޭގައި ބެހެއްޓެވުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ފަސޭހަފުޅުކަމެއް ނޫނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާލާސްކަންފުޅާ ޤައުމުން ބޭރުގައި ހުންނަވަން ޖެހުމުން ޕާޓީގެތެރެއިން ކުރިމަތިވާނެ ޗެލެންޖެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. ނަޝީދު ނެތުމަކީ ގުދުރަތުން ތަނަވަސްވެފައިވާ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއްކަހަލަ ކަމެކެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހީމްއާއި މައުމޫނާއި ޝައިޚް ޢީމްރާން ސިޔާސީގޮތުން ބަލިފުޅުވެފައި ތިއްބެވީ ޞާލިޙުގެ ފަހަތްޕުޅުގައެވެ. ކާނަލް ނާޒިމް ބިޒީކޮށް އުޅުއްވަނީ ޕާޓީއަށް މީހުން ހަމަކުރެވޭތޯއެވެ. ސަރުކާރަށް އޮތް ހަމަ އެކަނި ތްރެޓަކީ ޔާމީނެވެ. ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއްގައި ހުންނެވިއަސް ކޮވިޑާއި ގުޅިގެންނާއި ސަރުކާރު ހިންގުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދޯދިޔާވެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ މާޔޫސްކަމުގައި ޔާމީންގެ ތާއީދު ފަތު އަޑުކިޔާފައި އުފުލެމުންދާތަން ފެނެއެވެ. އެންމެފަހުގެ ލޯކަލް އިންތިޚާބަކީ ފުރަތަމަ އިންޒާރެވެ. އެހެންކަމުން ޔާމީނަށް ތާއީދު އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލާގައި ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު ފިކުރުކުރާން ޖެހެއެވެ. ޖަލުގައި ބެހެއްޓުންވެސް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މަގުމަތީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރާވަރުން ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ގޭގައި ބެހެއްޓުމުން ސަޕޯޓަރުންނަށް މާބޮޑަށް ހިއްވަރު ލިބެއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުއްވާލައްވަން އުޅެއުޅެ ޔާމީން އެކަމަކަށް އެއްބަސްވެވަޑައިނުގަތެވެ. އޭރުން އެވަޑައިގަންނަވާ ޤައުމަކާ އެތެރެއެތެރެއިން ގުޅިގެން ޢަލީ ވަޙީދަށް ޔޫކޭގައި ދިމާވިކަހަލަ މައްސަލަގަނޑެއްގެތެރޭގައި ބެހެއްޓުނީހެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ފުލުހުން އެންމެ ފަހުން މިޢަމަލު ކުރިގޮތުން ރައީސް ޞާލިިޙު މިހާރު ބޭނުންފުޅުވަނީ ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ނުކުތަސް ޔާމީން ޖަލަށް ބަދަލުކުރައްވަން ކަން އެނގެއެވެ. ގޭދޮށަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން އެއްވުމުން އެމީހުންނަށް ފެނިލަން ޔާމީނަށް މަޖުބޫރުވެވަޑައިގަންނަވާނެކަން ފުލުހުންގެތެރެއިން މިޕްލޭން ރޭވި ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. 

ގޭދޮށަށް ސަޕޯޓަރުން އެއްވާއިރު ކޮޓަރިކޮޅުގައި ބަންދުވެގެން ހުންނެވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ފިނޑިކަން ފެނިގެންދާނެކަމަކަށް ވާނެއެވެ. ޔާމީނަކީ ގަޓްހުރި ބޭފުޅެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ދެކެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ރައީސް ޔާމީން ޢަމަލުކުރެއްވި ގޮތާއިމެދު ސަރުކާރުން ބެކްކުރާ މީޑިއާތަކުން ޕަބްލިކަށް ސިފަކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެކަންކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަން ބޭނުންވިގޮތަށް ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފިއެވެ. ދެން އޮތީ ރައީސް ޞާލިޙު ބޭނުންފުޅުވާގޮތް ހާމަވެގެން ދިއުމެވެ. ޞާލިޙާއި މިކަމާ ގުޅުވެނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ވައްކަން ކަމުގައިވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނަތުގެ ދެވަގުންނާމެދު ސަރުކާރުން ތާރީޚީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި އެދެމީހުންނަށް ހިމާޔަތްދީގެން އުޅޭހެން ހީވާތީއެވެ. އެއްބަސްވުން ހެދީ ޕީޖީ ޝަމީމްކަމުގައިވީނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރެއްގެ ތަޅުދަނޑި އޮތީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ އަތުގައިކަން އެއީ އެންމެން ދަންނަ ކަމެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު