ADS BY PIZZA KITCHEN

އަޅުގަނޑު ޖާމިނުކޮށްފައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކޮށްދެއްވާ: އާދަމް ޝަރީފް

- 4 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމުގައި މީހަކު ޖާމިނު ކުރަން ޖެހޭނަމަ ޖާމިނުވާން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އާދަމް ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށްވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އާދަމްޝަރީފްގެ ވާހަކަފުޅުގައިވަނީ ކުރިން ސުޕްރީމްކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ޝަރީޢަތްތަކަށްވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.އެގޮތުން ރައީސް މައުމޫނާއި ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަދި ފާރިޝް މައުމޫން ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ފާހަގަކުރިއެވެ.

" ހަނދާން ހުންނާނެ ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެބަހުރި ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ދޫކޮށްލައްވާފައި. ރައިސް މައުމޫން ދޫކޮށްލެއްވި. ގާސިމް އިބްރާހީމްވެސް ދޫކޮށްލެއްވި. ފާރިސް މައުމޫންވެސް އަދި އިމްރާންވެސް ދޫކޮށްލެއްވި. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން މިއަދު އިންތިޒާރު ކުރަމުން މިދަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށާއެޅުއްވުމަށް ވެސް އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. " އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުކުމް ކުރުމުގައި ބިރުވެތި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި އެބަސްފުޅަކީ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންވެސް ކަނުލާ އަޑުއައްސަވާނެ ބަސްފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ ބާވަތުން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ތިބީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުގެއިން ހުކުމް ކުރާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސުވާލު އުފެދިފައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 7 ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުންވެސް މިއީ ކޯޓުތަކަށްއޮތް ވަރަށް މުހިއްމު ހުތޫރަތްތެރި ވަގުތެއްކަމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ކޯޓުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރަނީ އަދި އިތުބާރު ކުރަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ މިއީ މިއަދު އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތައް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަރަށް އަދުލުވެރިކަމާއެކީގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާކަން ކަށަވަރުކޮށްގެން މިމައްސަލައިގައި ހުކުމަކާ ހަމައަށް އައުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާ ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާ ރައްޔިތުން ޖުޑިޝަރީއަށް ކުރާ ހަމައެކަނި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކާވެސް އަދުލުވެރި އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް ކުރުމަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޒާރު ކުރާ އަދި ރައްޔިތުން އުއްމީދު ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު