ADS BY PIZZA KITCHEN

މަސްތުވާތަކެތީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބާވަތްތަކަކީ ކެމިކަލް: ހެލްތު

- 2 days ago 0 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންްކުރާ ގިނަ ބާވަތްްތަކަކީ ކެމިކަލް ކަމަށް ހެލްްތު މިނިސްޓްްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިއަހަރުފެ މޭ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިިގެން ނެޝަނަލް ޑްރަގްް އެޖެންްސީ (އެންޑީއޭ) ހެލްްތު މިނިސްޓްްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން މިހާ ހިސާބަށް އެ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިއްސާކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީންް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ މިނިސްޓްްރީގެ އިސްނެގެންްގެވުމުގެ ދަށުން ހާޒިރުވެފައެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެެ މިނިސްްޓްރީއަށް އަލަށްް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ހުލާސާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްް މެދުވެރިކޮށްް ހިއްސާކޮށްްފައެވެ.

ހެެލްތު މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މަސްްތުވާތަކެތީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންްކުރި ބާވަތްްތައްވެސް މިހާރު ވަރަށްް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައިވާކަމަށެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުންް ރާއްްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންްކުރަނީ ގަސްގަހުންް ނަގާ މަސްްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ކަމަށާއި، އެ ތަކެއްޗަކީ ނެޗްރަލް ތަކެތި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއާ ހިލާފަށް މިހާރު އެކި ޒާތްޒާތުގެ ކެމިކަލްް މަސްތުވާތަކެތީގެ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި ބޭނުންްްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ވެސް ބަދަލުތަކެެއް އައިސްފައިވާކަންް ފާހަގަކޮށް ހެލްތު މނިސްްޓްްރީީން ވިދާޅުވީ، މިހާރު މެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް މަސްތުވާތަކެެތި އެތެރެކުރާކަމަށެވެ.

"މިހާރު އެތެރެކުރާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސްޓިކާސްް، ސްމާޓީސް ކަހަލަ އެއްޗިހިވެސް ހިމެނޭ. އެ އެއްޗިހި މިހާރު ގިނައިން އެތެރެކުރަނީ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް." ހެލްތު މިނިސްޓްްރީންް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާރު ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ގައުމުތަކަށްވެސްް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިންް މަސްތުވާތަކެތި އެންމެ ގިނައިންް އެތެރެކުރަނީ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ނެދަލޭންޑް އަދި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނުވިލާތް ފަދަ ގައުމުތަކުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަަމަށްް އެެމިނިސްޓްްރީން ވަަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ރާއްްޖޭގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި މަސްތުވާތަކެކި ބޭނުން ނުކުރާކަމަކަށް ނެތް ކަމަށާއި، މިއީ ވަރަށްް ހިތާމަވެރިކަމެެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު