މަޖިލިސް

ޕީޖީ ބިޝާމު ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.ޕީޖީ ބިޝާމު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މީގެކުރިންވެސް މަޖިލީހުންކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސްފަހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓައިލާފައެވެ. އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ މ...

0 2 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU