މަޖިލިސް

ބޮޑުފިނޮޅުގެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތުކުރުމެެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އެޅެންވާނެ: ހައިތަމް

ބ.ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުލިބި އެރަށުގެ އިއްޔެ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގި މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތުކުރުމެެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އެޅެންވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެ...

0 4 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU