ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

491 ނަރުހަކާއި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންގެ ޕެޓިޝަންއެއް ރައީސް ޞާލިހްއަށް

- 1 day ago 3 - ޝަފްރާޒް އހ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އިނާޔަތްތަކާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް އޮތް ހުރަސްތަކާއި ގުޅިގެން ރައީސަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ފަންނީ އެލަވަންސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް 19 ގެ ޕެންޑެމިކްގައި އެންމެބުރަކޮށް ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތްކުރި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި އަދި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންތައް ހިފެހެއްޓިފައިވާތީ މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމާއިއެކު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗް ގައި މަސައްކަތްކުރާ 500 ނަރުހުންގެ ތެރެއިން 491 ނަރުހަކާއި އައިޖީއެމްއެޗް ގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންގެ ސޮޔާއިއެކުއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން "ވޮއިސް"އަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީނިއަރ މުއައްޒަފަކު ބުނީ ފިނޭން މިނިސްޓްރީއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ފަންނީ އެލަވަންސްގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންވަނީ ބާކީކޮށްފައިކަމަށާއި، މިއީ މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެވެސް ވަރަށްބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރު ހަވާލުވުމަށްފަހު ނަރުހުންނަށް ދެމުންއައި އިނާޔަތްތަކާއި އެލަވަންސްތަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަހު ގެ ޑިއުޓީގެ ތެރެއިން އިތުރު ގަޑީގެ އެލަވަންސް ދޭ އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ކަނޑަލުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައިޖީއެމްއެޗް ގެ ރޭގަނޑު ޑިއުޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް ނަރުހަކަށް އިނާޔަތެއް ނުދޭ ކަމަށާއި، ރިސްކް އެލަވަންސްވެސް ނުދޭކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިސް އޮފިޝަލް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން މިފަދަ އެލަވަންސްތަކާއި ބެހޭ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އަދި މަޤާމްގެ ކުރިއެރުންމަށްވެސް ހުރަސް އަޅާފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

އޮފިޝަލް އިތުރަށް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައިމިފަދަ ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅަން ޖެހުނީ އެތައް ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންނެއްގެ އިނާޔަތްތައް ހިފެހެއްޓުމާއި އެކު، މަޤާމްގެ ކުރިއެރުންވެސް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާކަމުން މިދާއިރާގެ އެތައްބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތީންކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު މުއައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް އިނާޔަތެއްވެސް ނުދޭތީ، މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާފަރާތްތަކުންވެސް ތިބީ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ނުހަނު ބޭނުންވެފަކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙުއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅާފައިވީނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޖަވާބެއްވެސް ދީފައެއްނުވޭ

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށްބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް މިއީ އިނގޭތޯ. ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ވަރުބަލިކަމެއްނެތި އަމިއްލަ ޞިއްޙަތާއި ޢާއިލާގެ ޞިއްޙަތަށްވެސް ބެލުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރަނީ. މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ މިވަގުތު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން އެންމެބޮޑަށް އެދޭކަންތައްކަމަށް ވީއިރު މިކަމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޖަވާބެއްދެއްވާފައި ނުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް"، އެ އޮފިޝަލް ބުންޏެވެ.

މި ނޫހަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވަނީ، އެ ޕެޓިޝަން ލިބިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ސަރުކާރުން އިހުމާލުވީނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުގެ އަޒުމަކާއި އުންމީދަކަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އުންމީދަކީ މިފަރާތްތަކުގެ އަޑު ސަރުކާރުން އައްސަވާ މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ގެނެސްދިނުން ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް ގެ ބަލި މަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ އެތައް އަމަލެއް ހިންގައި އެތަކެއް ހަރަދުތަކެއް ކޮށްފައިކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ތަކުން ދައްކާއިރު މިހާތަނަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވެއެވެ.

ކޮވިޑް ފަދަ ބޮޑު ބަލި މަޑުކަމެއްގައި ފުރާނަ އަތައްލައިގެން ހިދުމަތްކުރި ހިދުމަތްތެރިންނަށް މިފަދައިން ކަންތައްކުރަމުން އަންނައިރު ރައީސް ޞާލިހް ވަނީ މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އެތަކެއް ސިޔާސީ މަޤާމު އުފައްދަވައި ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. 

50%

0%

50%

ADS BY BANK OF MALDIVES
3 ކޮމެންޓް

ސިޔާސީ މަޤާމްތައް އުފައްދަނީ އަންނަމަހު ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ. ޓީޗަރުންނަކީ ކޮވިޑުތެރޭގައި ކޮން މަސައްކަތެއް ކުރެއްވި ބައެއްތޯ؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު: އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ. ނުކުރާނެތާ ސްކޫލްތައް ބަންދު. އެކަމަކު މަހުމުސާރަ ނަގައިގެން ގޭގައިތިބި ބައެއް އެއީ. ބީތާވެފައި އޮތް ސަރުކާރެއް މީ.

މި ސަރުކާރަކީ އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން ކަންތައް ކުރާ ސަރުކާރެއް، މި ސަރުކާރު ބޭނުންވެއްޖެ ބަޔަކަށް އަޅާލާނީ، ފައިސާ ބެހުމުގާ ވެސް އިމެއްނޯންނާނެ، މިހާރު ސަރުކާރުގެ ބަނދު އޮޑިއަށް އެކި ނަންނަމުގާ ފަޅުވެރީން އަރުވާ އަރުވާ އޮޑިގަނޑު ފެތެންފަށައިފި، އަދި އެހާބޮދު އަދަދުން މުސާރަވެސް ދޭނީ،

ތީ އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ވެސް ޙާލު، އެންމެން އެއްބައިވެގެން ގިނަ އުންމީދުތަކާއެކު ސަރުކާރެއް ގެނައުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން މިފެންނަނީ.

ހަބަރު