ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އަތަމާޕްލާޒާގެ މައްސަލާގައި އެގޭގެ ވެރިޔާއަށް ޖާބިރު އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ފުލުހަށް

- 1 day ago 0 - ފަހީމް

މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ވެރިޔާ އިސްމާއީލް ޢަބްދުލްލަތީފްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި އޮތް މ. އަތަމާޕްލާޒާ ވިއްކާލުމުގެ މައްސަލާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްލަތީފަށް ގުޅާ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

"ވޮއިސް" އާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރި މުޢުތަބަރު ފަރާތަކުން ބުނީ، އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްލަތީފްގެ ފަރާތުން އަތަމާޕްލާޒާގެ ތަންތަން ބެލުމަށް އެކި ދުވަސްމަތިން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް އެ ގޭގެ އެކި ބައިބަޔަށް ވަދެވޭގޮތް ނުވެގެން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްލަތީފް ޒިންމާވާގޮތަށް ދޮރު ހަލާކު ކޮށްލައިގެން ވަނުމުގެ ހުއްދަ ފުލުހުންނަށް ކޯޓުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެގޮތުގެމަތިން ދޮރު ހަލާކު ކޮށްލައިގެން ބައެއް ތަންތަނަށް ވަދެވޭގޮތްވި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެ ތަނުގައި ހުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކަށް ވެސް ޖާބިރުގެ ބައެއްކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކު ގޮސް، މާރާމާރީ ހިންގާ އަނިޔާކޮށް އޭނާ އަތުގާ ވަޅި އަޅާ ގެއްލުން ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ކިޔާދިނެވެ. ނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަނާޅާ އޭރު މަޑުކުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްލަތީފަށް ޖާބިރު ގުޅާ އިންޒާރު ދީފައިވާތީ، ބަންގްލަދޭޝަން މީހާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައާއި ޖާބިރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްލަތީފާއި ގުޅާ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޖާބިރު، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްލަތީފަށް ގުޅާ އިންޒާރު ދިން ފޯން ކޯލުގެ ރެކޯޑިންއެއް "ވޮއިސް" އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މި އޯޑިއޯގައި ޖާބިރުވަނީ، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްލަތީފްގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ގެއިން ނެރެ ހޫރާލާ އަނިޔާކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ. ބޭ އަދަބީ ގިނަ ބަސްތަކެއް ވެސް ރައްދުކުރަމުން އެ އޯޑިއޯގައި ބުނެފައިވަނީ މިއީ އިސްމާޢީލަށް ދޭ އިންޒާރެއް ކަމަށެވެ.

މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ވެރިޔާ އިސްމާއީލް ޢަބްދުލްލަތީފް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއްކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިތުވެފައިވާ ފައިސާ ދެއްކެން އޮތީ އެފަރާތުގެ މިލްކުގައިވާ މ.އަތަމާޕްލާޒާ ޝަރީއަތުން ވިއްކައިގެން ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކުރާ ފަރާތުންނާއި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުންވަނީ އެކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ގެ ވިއްކާލުމަށް ކޯޓުން ވަނީ އިޢުލާން ވެސް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، ޖާބިރު ބުނަމުންދަނީ އެއީ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްލަތީފް އޭނާއަށް ވިއްކާފައިވާ ގެއެއްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެގޭގެ ބައެއް ޕޭމަންޓުތައް ނުނިންމާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ގެ އަދިވެސް އޮތީ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްލަތީފުގެ ނަންމަތީގައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ޖާބިރު ވަނީ މ. އަތަމާޕްލާޒާގެ ބޭރުގައި "ޖާބިރުގެ"ނަމުގައި ނަންބޯޑެއްވެސް އެއް ފަހަރު ހަރުކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު